velikost textu

Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce
Název v angličtině:
Securing Taxes with Emphasis on the Institute of the Unreliable Payer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Obrová
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
161404
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daň z přidané hodnoty, nespolehlivý plátce, zajištění daní
Klíčová slova v angličtině:
Value added tax, unreliable payer, securing taxes
Abstrakt:
Abstrakt / Shrnutí Předkládaná rigorózní práce přináší přehled a analýzu aktuálních zajišťovacích institutů z oblasti daní v českém právním řádu a detailněji se věnuje institutu nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty. Práce je rozdělena do dvou základních částí, které se dělí na kapitoly a podkapitoly. Po krátkém úvodu je téma práce otevřeno problematikou placení a vymáhání daní, v rámci které autorka přiblíží systematiku a soustavu daní v ČR s důrazem na daň z přidané hodnoty. Významnou je následující kapitola 4 pojednávající o základních daňových zajišťovacích institutech. Představeno je zajištění úhrady na nesplatnou a dosud nestanovenou daň, zástavní právo a zálohy na daň. Detailněji se autorka věnuje institutu ručení za neodvedenou daň, především ručení odběratele za daň z přidané hodnoty. Následuje kapitola 5, ve které jsou krátce představeny základy daňové exekuce. Druhá část práce je tvořena výkladem o institutu nespolehlivého plátce DPH. Předně je popsán proces zavedení tohoto institutu do českého právního řádu a jeho zamýšlené cíle. Dále je institut detailně vymezen a jeho jednotlivé znaky podrobně rozebrány a analyzovány. Zároveň je představen proces získání statusu nespolehlivého plátce, zejména s důrazem na výkladové informace Generálního finančního ředitelství týkající se této problematiky. Navazuje část, která se snaží přinést analýzu možných dopadů jak na daňové subjekty označené jako nespolehlivé plátce, tak na jejich obchodní partnery. Do této práce je také zařazena kapitola týkající se možného rozporu s evropským právem a rozbor stížnosti podané k Evropské komisi pro možné porušení práva EU zavedením institutu nespolehlivého plátce a institutu ručení odběratele za DPH do českého právního řádu. Následuje úvaha nad možnou odpovědností státu za škodu způsobenou nesprávným označením daňového subjektu jako nespolehlivého plátce a otázka případné náhrady škody či nemajetkové újmy. Druhá část práce je uzavřena kapitolou týkající se aktuálně předkládané novely, která by měla do právního řádu ČR přinést nový institut nespolehlivé osoby. Práce je zakončena závěrem obsahujícím autorčiny úvahy a názory na probranou tematiku.
Abstract v angličtině:
Abstract / Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail devoted to the institute of the unreliable payer of the value added tax. This paper is divided into two basic parts, which are further divided into chapters and sub- chapters. After a brief introduction, the thesis is opened with an issue of collection and payment of taxes within which the author approaches the tax system in the Czech Republic with emphasis to the interpretation of the value added tax. The next chapter 4 deals with the basic tax securing institutes. The author introduces the ensuring of payment for immature and yet undetermined tax, the lien and the tax advances. In detail, the author presents the institute of liability for unpaid tax, primarily liability of the subscriber for the value added tax. The following chapter 5 briefly introduces the basics of the tax execution. The second part of this thesis deals with an analysis of the institute of the unreliable payer. First of all, it describes the process of introducing this concept into the Czech legal system and its intended goals. Furthermore, the basic characters of the institute are analysed in detail. At the same time, the process of obtaining the status of the unreliable payer is introduced with particular emphasis on the interpretation of the General Financial Directorate. Following part is trying to bring the analysis of potential impacts of both the unreliable payers and their business partners. The paper also includes a chapter on the possible violation of European law and the analysis of the complaint submitted to the European Commission for possible breaches of the EU law by the institute of the unreliable payer and the institute of liability of the subscriber for unpaid VAT. Following chapter deals with a possible responsibility for damage caused by the incorrect designation of a tax entity as an unreliable payer and the question of possible compensation. The second part is closed with current submitted amendment which would bring into the Czech law the new institute of an unreliable person. At the very end of the thesis, there is a brief conclusion in which the author summarizes his attitude towards the discussed topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Obrová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Obrová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Obrová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 3.54 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB