velikost textu

Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí
Název v angličtině:
Foreigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Klsák
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marie Novotná, CSc.
Id práce:
161058
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Socioprostorová diferenciace, rezidenční mobilita, etnické struktury, postsocialistické město, Karlovy Vary.
Klíčová slova v angličtině:
Socio-spatial differenciation, residential mobility, ethnic structures, post-socialist city, Karlovy Vary.
Abstrakt:
Abstrakt: Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí Cizinci se stávají stále významnější složkou obyvatelstva našich sídel, a to v souvislosti s výjimečnými migračními charakteristikami Česka v rámci zemí střední a východní Evropy i celé EU. Tento fakt implikuje rostoucí význam cizinecké populace jako činitele v procesu formování lidmi obývaného prostoru. Předkládaná diplomová práce se věnuje přítomnosti cizinců v městském regionu a širším okolí Karlových Varů, které jsou v současnosti městem s jedním z nejvyšších podílů cizinců v Česku na počtu obyvatel. Analyzovány jsou migrační charakteristiky obyvatelstva oblasti a jeho mobilita s důrazem na cizineckou populaci. Dále jsou vysvětleny vzorce prostorové distribuce populačně nejsilnějších skupin cizinců v zájmové oblasti na několika měřítkových úrovních, a to na základě dosud nepublikovaných individuálních dat cizinecké policie. Jádrovou pasáží empirické části je pak analýza vlivu přítomných cizinců na lokální prostředí, která vychází z podrobného terénního šetření provedeného autorem. Práce je zasazena na pomezí urbánních a migračních studií a je teoreticky zastřešena koncepty socioprostorové diferenciace a rezidenční mobility. Metodicky se autor hlásí zejména k odkazu Chicagské školy urbánní ekologie a pražské Albertovské školy sociální geografie. Pro porozumění kontextu je práce doplněna o kapitoly zabývající se stavem i vývojem etnické diverzity Česka, respektive vývojem sídelní struktury a obyvatelstvem zkoumané oblasti Karlovarska.
Abstract v angličtině:
Abstract: Foreigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environment Due to exceptional migration characteristics of Czechia among CEE countries and entire EU, foreigners are becoming more and more important component of population of our cities. This fact implies the growing importance of foreign population as an agent in process of shaping the lived space. The aim of this diploma thesis is the presence of foreigners within the urban region and broader environs of Karlovy Vary – which currently is a city with one of the highest proportions of foreign population in entire Czechia. Migration characteristics and mobility of population of area are analysed with emphasis on foreigners. Subsequently patterns of spatial distribution of significant groups of foreigners are explained on various levels, based on unique unpublished data from Czech Foreign police office. Then the core section of empirical part is the analysis of influence of foreign inhabitants on the local environment, which stems from detailed field research carried out by the author. The work varies between urban and migration studies and theoretically is roofed by concepts of socio-spatial differentiation and residential mobility. From methodical point of view, the author claims and affiliation to the Chicago school of urban ecology and Prague's Albertov school of social geography. For clear understanding of context is the thesis completed by chapters dealing with development of ethnic diversity of Czechia and characteristics of residential and population structures of Karlovy Vary urban region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Klsák 16.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Klsák 334 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Klsák 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Novotná, CSc. 538 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB