velikost textu

Homosexualita u Romů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homosexualita u Romů
Název v angličtině:
Homosexuality in Romani Community
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Tišer
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michael Beníšek
Id práce:
161042
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Romistika (ROM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové : Homosexualita: Coming out: Rituální čistota : Identita : Transsexualita : Trest : Prostituce : Kultura
Klíčová slova v angličtině:
Roma : Homosexuality : Coming out : Ritual purity : Identity : Transsexuality : Punishment : Prostitution : Culture
Abstrakt:
ANOTACE I když v současnosti existuje potřeba zabývat se marginalizovanými skupinami uvnitř LGBT komunity, neexistují žádné ucelené výzkumy či studie, které by poskytly dostatek informací o romské LGBT menšině. Obecně se dá říct, že podobně jako je tomu v jiných zemích, se společenská debata omezuje pouze na LGBT z většinové společnosti a na stírání odlišností mezi LGBT menšinou a majoritní společností. Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině. Klíčová slova Romové : Homosexualita: Coming out: Rituální čistota : Identita : Transsexualita : Trest : Prostituce : Kultura
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Despite the fact there is a need to deal with marginalized groups within LGBT community, there are no comprehensive researches or studies which could provide sufficient information about Romany LGBT minority. In general we can say that the social discussion is only focused on the LGBT from the mainstream society and on seeing the differences between LGBT minority and mainstream society. Likewise it is in another countries. The aim of this bachelor thesis is to provide enough basic information about Romany LGBT community living in the Czech Republic. Also to be able to see the destinies of other people who are repeatedly keeping in touch with discrimination more deeply and to localise whether the relationship of Romany society is changing to the LGBT minority. Key words Roma : Homosexuality : Coming out : Ritual purity : Identity : Transsexuality : Punishment : Prostitution : Culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Tišer 628 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Tišer 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Tišer 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Beníšek 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB