velikost textu

Úroveň základních matematických dovedností aspirantů studia geografie bakalářského stupně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úroveň základních matematických dovedností aspirantů studia geografie bakalářského stupně
Název v angličtině:
The level of basic mathematical skills of aspirants studying geography of the bachelor degree
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Hrubá
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
Id práce:
160890
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky pro střední školy (UNZM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
matematická gramotnost, Matematická geografie, mezipředmětové vztahy, matematické dovednosti, didaktický test
Klíčová slova v angličtině:
mathematical literacy, mathematical geography, cross-curricular links, mathematical skills, didactic test
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou matematických dovedností. Na rozdíl od dosavadních šetření, která byla realizována v českém školství, se zaměřuje na vysokoškolské studenty. Konkrétně je pozornost zaměřena na aspiranty studia geografie bakalářského stupně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem této práce je stanovit, jaké matematické dovednosti dělají daným studentům největší problémy, jestli se mění v čase a zda dělají problémy nezávisle na skupině studentů, nebo má každá skupina studentů problémy s jinými matematickými dovednostmi. Pro naplnění cílů byly použity zápočtové testy z předmětu Matematická geografie. Vzhledem k tomu, že tento typ testů není běžně využíván ke zjišťování úrovně matematických dovedností, bylo nutné vytvořit vlastní metodiku hodnocení. Celkem bylo analyzováno 1920 zápočtových testů z šesti akademických let 2011/2012 až 2016/2017. Z výsledků vyplývá, že největší problém dělaly všem sledovaným skupinám studentů „převody jednotek“, „použití vhodného vzorce ve správné podobě“ a „počítání s úhly“. Studentům oborů GeKa + FGG a UZ dělá problémy také „formulace slovní odpovědi či zdůvodnění“. Nejmenší podíl chyb udělali všechny sledované skupiny dohromady při „vyjadřování neznámé ze vzorce“, „dosazování do vzorce“, „správném používání jednotek“ a „znalosti průběhu goniometrických funkcí“. Celkově je velice obtížné vysledovat určitý trend ve změně chybovosti v matematických úkonech. V řadě případů však po neúspěšném roce následoval rok mnohem úspěšnější. Největší rozdíl v chybovosti mezi jednotlivými obory byl zjištěn u formulace slovní odpovědi a zdůvodnění. Jinak se hodnoty chybovosti u sledovaných úkonů mezi jednotlivými obory příliš nelišily. Celkově nejmenší podíl chyb udělali studenti oborů GeKa a FGG. Výsledky této práce mohou posloužit učitelům matematiky k tomu, aby se ve svých hodinách více zaměřili na rozvoj a procvičování těchto problémových dovedností. Klíčová slova:matematická gramotnost, Matematická geografie, mezipředmětové vztahy, matematické dovednosti, didaktický test
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with problems of mathematical skills. Unlike previous research carried out in Czech education, this diploma thesis focuses on university students. Specifically, the focus is on aspirants of the bachelor degree studying geography at the Faculty of Science of Charles University in Prague. The main aim of this work is to determine the mathematical skills, with which students have the greatest problems, if these problematical skills change over time, whether they are problematic independently of the group of the students or each student group has problems with other mathematical skills. In order to meet the goals the credit tests of mathematical geography were used. Because this type of test is not commonly used to determine the level of mathematical skills, it was necessary to develop an own assessment methodology. In total, 1920 credit tests were analyzed from the six academic years 2011/2012 to 2016/2017. The results show that the most problematic mathematical skills are „unit transfers”, „using the appropriate formula in the correct form” and „calculating the angles”. GeKa + FGG and UZ students also have problems with „formulating a verbal answer or reasoning“. All studied study fields did together the smallest proportion of mistakes in mathematical skill „expression the unknown from the formula”, „fitting into the formula“, „correct use of units“ and „knowledge of graph of goniometric function”. Overall, it is very difficult to trace a certain trend in changing the error rate in mathematical operations. However, in many cases after a failed academic year, the year was much more successful. The greatest difference in the error rates between the different study fields was found in the mathematical skill „formulating a verbal answer or reasoning“. Otherwise, the error rates for the studied mathematical skills between different study fields did not differ much. Overall, the smallest proportion of mistakes in mathematical skills was made by GeKa + FGG study fields. The results of this diploma thesis can help mathematics teachers to focus more on developing and practicing the most problematic mathematical skills in their lessons. Keywords: mathematical literacy, mathematical geography, cross-curricular links, mathematical skills, didactic test
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Hrubá 980 kB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Hrubá 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Hrubá 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Hrubá 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Kateřina Hrubá 658 kB