velikost textu

Rezidenční mobilita a naplňování idejí cohousingu v každodenním životě obyvatel: případová studie projektu Klidná

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rezidenční mobilita a naplňování idejí cohousingu v každodenním životě obyvatel: případová studie projektu Klidná
Název v angličtině:
Residential mobility and fulfilling the ideas of cohousing in the everyday life of inhabitants: Case study of the Klidná project
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Horňáková
Vedoucí:
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Id práce:
160871
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cohousing, vědomé komunity, lokální komunity, rezidenční mobilita, Praha
Klíčová slova v angličtině:
cohousing, intentional communities, local communities, residential mobility, Prague
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje cohousingu, tedy konceptu bydlení založeném na společných prostorách a sdíleném příslušenství. V první fázi je cílem vytvoření přehledu vývoje cohousingu a jemu podobných forem bydlení ve světě i v Česku. Druhá fáze se zaměřuje již na konkrétní cohousingem inspirovaný rezidenční projekt nacházející se ve vnitřním městě Prahy, který v práci vystupuje pod názvem Klidná. Druhá fáze si klade za cíl zjistit, co vedlo komunikační partnery a partnerky ke zvolení Klidné jako nového místa bydliště, jak důležitou roli při rozhodování hrálo zakomponování specifických prvků vycházejících z cohousingu a jakým způsobem jsou ideje tohoto konceptu naplňovány v každodenním životě obyvatel. Výzkum je kvalitativního charakteru a hlavní metodou sběru dat jsou hloubkové polo-strukturované rozhovory, které jsou následně vyhodnoceny na základě teoretické tematické analýzy. Ze studie vyplývá, že nikdo z komunikačních partnerů a partnerek nešel do Klidné cíleně za konceptem cohousingu, ale existenci společných prostor, menší měřítko projektu či prostorové rozvržení vnímali spíše jako příjemný bonus. Naplňování idejí konceptu v každodenním životě informátorů odpovídá charakteru projektu a kontextu, ve kterém vznikl. Jedná se totiž pouze o couhousingem inspirovaný projekt a developerem vedený model. Koncept je zároveň v Česku velice málo rozšířený, což souvisí i s negativním postojem společnosti k socialistickému kolektivnímu bydlení. Klíčová slova: cohousing, vědomé komunity, lokální komunity, rezidenční mobilita, Praha
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with cohousing; a concept of living based on common spaces and shared facilities. In the first phase, the aim is to provide a summary of the development of cohousing and other similar forms of housing in the world and also in Czechia. The second phase focuses on a concrete by cohousing inspired residential project located in the inner city of Prague. In the work it appears under the name Klidná. The second phase aims to find out what led the communication partners to choose Klidná as a new place of residence, how important role did the specific aspects based on cohousing played in the decision-making process and finally how are the ideas of this concept being fulfilled in everyday life of the inhabitants. The research is of a qualitative nature and the main method of data collection is realization of deep semi-structured interviews, which are subsequently evaluated on the basis of theoretical thematic analysis. Based on the study, none of the communication partners chose Klidná because of the concept of cohousing. They perceived the existence of common areas, small scale of the project or its spatial layout rather as a pleasant bonus. Fulfilling ideas of the concept in everyday life of the informants corresponds with the nature of the project and the context in which it was developed. It is just by cohousing inspired project implemented through the top- down model. In addition, the concept is very little widespread in Czechia, which is also related to the negative attitude towards socialist collective housing. Key words: cohousing, intentional communities, local communities, residential mobility, Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Horňáková 6.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Horňáková 796 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Horňáková 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Horňáková 236 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 552 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 153 kB