velikost textu

Současné možnosti tvůrčí spolupráce didaktiků a průmyslu při rozvoji vzdělávání v chemii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné možnosti tvůrčí spolupráce didaktiků a průmyslu při rozvoji vzdělávání v chemii
Název v angličtině:
Current possibilities of creative cooperation between didactics and industry in the development of education in chemistry
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tomáš Kudrna
Oponenti:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
prof. Ing. František Liška, CSc.
Id práce:
160856
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (RIGO CH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Současné možnosti tvůrčí spolupráce didaktiků a průmyslu při rozvoji vzdělávání v chemii AUTOR: Tomáš Kudrna KATEDRA (ÚSTAV): Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie ABSTRAKT: Práce informuje o tvorbě nových souprav pomůcek a chemikálií pro realizaci školních chemických experimentů. Souprava Přenosná laboratoř umožňuje spolu s metodickou příručkou, kterou obsahuje, demonstraci školních pokusů ke všem základním tématům výuky chemie. Pomůcka je určena pro výuku chemie na základních školách a středních školách nechemického zaměření. Souprava Tajemství přírody poskytuje pomůcky a chemikálie spolu s metodickou příručkou pro 100 bezpečných přírodovědných pokusů. Doplňkem je malá souprava s pomůckami pro samostatnou práci žáků. Tyto dvě soupravy lze využít již na mateřských školách a na 1. stupni základní školy. KLÍČOVÁ SLOVA: didaktika chemie, školní chemický experiment, přírodovědné pokusy, souprava pomůcek pro školní experimenty.
Abstract v angličtině:
TITLE: Current possibilities of creative cooperation between didactics and industry in the development of education in chemistry AUTHOR: Tomáš Kudrna DEPARTMENT: Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie ABSTRACT: The work informs about the creation of new kits of tools and chemicals for realization of school chemical experiments. The kit (portable laboratory) allows together with methodological manual, which contains, a demonstration of school experiments to all the basic topics of teaching chemistry. Utility is designed to teach chemistry at elementary schools and secondary schools nonchemical focus. The kit secrets of nature provides supplies and chemicals with a guidebook for 100 safe science experiments. Complement is a small set of tools for independent work of pupils. These two sets can be used already at kindergarten and 1st grade of primary school. KEYWORDS: didactics chemistry, school chemistry experiment, science experiments, kit of equipment for school experiments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Kudrna 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Kudrna 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Kudrna 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. František Liška, CSc. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 424 kB
Stáhnout Errata PhDr. Tomáš Kudrna 2.56 MB