velikost textu

Využití nanovlákenných sorbentů pro on-line extrakce v kapalinové chromatografii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití nanovlákenných sorbentů pro on-line extrakce v kapalinové chromatografii
Název v angličtině:
Application of nanofibrous sorbents for on-line extraction in liquid chromatography
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Parmová
Školitel:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D.
Id práce:
160849
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmaceutická analýza (P0916D080007)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA19)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Martina Háková Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název disertační práce: Využití nanovlákenných sorbentů pro on-line extrakce v kapalinové chromatografii V předložené disertační práci je prezentován komentovaný soubor deseti publikací, zaměřujících se na aplikaci nano a mikrovlákenných polymerů jako nových extrakčních materiálů v analytické chemii. Práce vznikla na základě úzké spolupráce s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Katedrou netkaných textilií a nanovlákenných materiálů sídlících na Technické Univerzitě v Liberci, kde se autorka aktivně podílela na návrhu a výrobě daných materiálů. První část práce se věnuje modelovým studiím, zaměřených především na použití polyamidových, polystyrenových a polykaprolaktonových nanovláken jako sorbentů pro extrakci na tuhou fázi v klasickém off-line provedení nebo v on-line systému přepínání kolon. Řeší především praktické problémy, jako například orientace a uspořádání vláken v extrakčním systému, optimalizace výrobních faktorů ovlivňujících možnosti použití nanomateriálů, vhodné rozpouštědlové systémy, stabilitní testování a možnosti opakovaného použití mikroextrakčních kolonek. Součástí je i srovnání materiálů s komerčně dostupnými sorbenty na bázi silikagelového monolitu modifikovaného reverzní fází. Výsledkem je ucelená studie testování nano a mikrovlákenných polymerů v extrakčních systémech, jejíž poznatky jsou nadále využity pro další experimentální práce. Další část je věnována uplatnění vybraných nanovlákenných polymerů v reálných aplikacích, zejména v environmentální analýze, například stanovení bisfenolu A v říčních vodách [1], mykotoxinu ochratoxinu A v potravinách [2], resveratrolu v červeném víně [3] a dalších biologicky aktivních látek (bisfenoly, betablokátory, nesteroidní antiflogistika a fenolické kyseliny) v různých matricích [4]. V této části je kladen důraz hlavně na výhody použití nano a mikrovlákenných polymerů oproti dostupným komerčním sorbentům. Mezi uvedené výhody patří vysoká stabilita, zvýšená extrakční kapacita, možnost jednoduché alterace povrchu, vyšší selektivita, nižší spotřeba organických rozpouštědel, dlouhodobá stabilita a s ní spojená zejména možnost opakovaného použití. Disertační práce je zakončena obsáhlým přehledovým článkem o využití nanovlákenných polymerů jako extrakčních materiálů v analytické chemii pokrývající poznatky z poslední dekády a „tutoriálem“ popisujícím využití nanovláken pro on-line extrakce v kapalinové chromatografii.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Martina Háková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Application of nanofibrous sorbents for on-line extraction in liquid chromatography A compilation of ten publications is presented in this dissertation thesis. It is focused on the application of nano and microfibrous polymers as a new extracting material in analytical chemistry. This work was based on close cooperation with the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation and the Department of Nonwovens and Nanofibrous Materials at the Technical University of Liberec, where the author took part in designing and preparation of these materials. The first part deals with model studies, based on using polyamide, polystyrene and polycaprolactone nanofibers as sorbents for solid phase extraction in classical off-line mode or in on-line column switching system. It solves practical aspects such as orientation and the formation of the fibers in the extraction system, optimization of fabrication factors affecting applicability of the nanomaterials, suitable solvent systems, stability testing and reusability of the microcolumns. The comparison with commercial reversed phase silicagel monolith is also presented in this part. Complex study of testing the nano and microfibrous polymers in extracting systems, resulting from this part is used for follow-up experimental works. The next part is focused on the real application of nanofibrous polymers, such as determination of bisphenol A in river water [1], mycotoxin ochratoxin A in beer [2], resveratrol in red wine [3] and other bioactive substances (bisphenols, betablockers, nonsteroidal drugs and phenolic acids) in different matrices [4]. Increased stability and extraction capacity, possibility of the surface alteration, higher selectivity, lower consumption of organics, long-term stability and reusability are presented as the advantages of the nano and microfibrous polymers over commercial sorbents. The final part of presented dissertation thesis is concluded with the review on the nanofibrous polymers as the extracting materials in analytical chemistry, the advances of the last decade and a tutorial dealing with application of the nanomaterials in on-line chromatography systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Parmová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Parmová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Parmová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Česla, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 154 kB