velikost textu

Dopady metra na ceny nemovitostí: příklad nových stanic v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady metra na ceny nemovitostí: příklad nových stanic v Praze
Název v angličtině:
The impacts of metro on property prices: an example of the new stations in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kryštof Pejřil
Vedoucí:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Boháč
Id práce:
160780
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu výstavby metra na ceny rezidenčních nemovitostí, které leží v okolí nových stanic Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny. Jedním z doprovodných jevů v důsledku zlepšené dostupnosti metra je také zvýšení atraktivity území, a tudíž i cen nemovitostí. Charakter tohoto nárůstu se liší případ od případu, což potvrzuje zahraniční výzkum. Protože dosavadní analýzy statistického modelování přinesly nejednoznačné výsledky, jsou v této práci využity jak kvantitativní, tak kvalitativní metody, přičemž je kladen důraz na srovnání obou přístupů a jejich přínosů. Hranice vlivu metra na ceny realit byla stanovena ve vzdálenosti 800-1000 m od stanic, přičemž tento vliv je zkoumán v kontextu dalších hodnototvorných faktorů geografické polohy. Výsledky svědčí o významném, avšak nikoli rozhodujícím vlivu metra na ceny nemovitostí. Zároveň potvrzují nutnost citlivého přístupu k lokálně působícím faktorům, které výsledné ceny ovlivňují. Nastíněn je také metodický přístup k celé problematice, který považuje autor za optimální s ohledem na specifika pražského prostředí. Klíčová slova: metro, ceny nemovitostí, hodnototvorné faktory, kvalitativní metody, kvantitativní metody
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The objective ot this diploma thesis is to examine the impacts of the metro line extension on residential property prices in the adjacent areas of Bořislavka, Nádraží Veleslavín and Petřiny station. One of the positive externalities of the improved public transport accessibility is higher attractivity of the localities, which results in the property prices uplift. According to the works from abroad the features of such uplift differ case by case. Statistical modelling analyses having been conducted so far carried the ambiguous results and that is why both quantitative and qualitative research methods are used in this work and at the same time the emphasis is given to the comparison of both approaches and their benefits. The borderline of the impact of metro on property prices was put 800-1000 m far from the stations. This impact is studied in the context of the other pricing factors in terms of geographical location. The results indicate significant, though no decisive impact of metro stations on property prices. At the same time the need for the careful handling with the locally relevant factors is emphasised as they influence the final prices. In the conclusion the methodical approach considered by the author as the optimal with respect to the Prague‘s context and particularities is outlined. Keywords: metro rail, property prices, pricing factors, qualitative methods, quantitative methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kryštof Pejřil 2.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kryštof Pejřil 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kryštof Pejřil 7 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kryštof Pejřil 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 498 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Boháč 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Kryštof Pejřil 1.25 MB