velikost textu

Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky
Název v angličtině:
Increased living costs of tetraplegic with disability caused by an accident and their compensation by state contributions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vendula Tučková
Vedoucí:
Mgr. Jan Kostřiba
Oponent:
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
Id práce:
160745
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tetraplegie, zdravotnický systém, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
tetraplegia, healthcare system, the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je definování životních nákladů osob se získaným postižením míchy v oblasti krční páteře – tetraplegiků, kteří tvoří specifickou skupinu osob se zdravotním postižením. Jako dílčí cíl se snaží najít odpověď na otázku, zda stát dostatečně (nebo alespoň do jaké míry) kompenzuje zdravotní handicap svých občanů. Diplomová práce popisuje nutné výdaje na straně jedné a možnosti státních příspěvků na straně druhé. Teoretická část se ve své první části zabývá handicapem v podobě krční míšní léze a přidruženými komplikacemi s ní spojenými a popisuje nezbytně nutné kompenzační a zdravotní pomůcky, včetně procesu jejich získávání. Druhá část vychází z platné české legislativy a analyzuje slevy, výhody a příspěvky, poskytované sociálním systémem České republiky pro handicapované. Praktická část vyhodnocuje dotazníkové šetření jako podklad pro závěrečné shrnutí ekonomické situace osob s tetraplegií. Klíčová slova Tetraplegie, zdravotnický systém, Česká republika
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of thesis is to define the living costs of person with the spinal cord injury in the cervical spine - tetraplegics. Tetraplegics are specific group of people with injury. Partial goal is to find out, whether state contributes and compensates health handicap of citizens enough. Thesis describes spends needed on one side and possibilities of state contributions on the other side. First part of theoretical part clarifies handicap of spinal cord injury and associated complications. It describes necessary compensational and medical equipment including process of its aquirement. Second part of theoretical part is based on Czech legislation and analyzes savings, advantages and contributions provided by social system of Czech Republic for disabled people. Practical part evaluates survey as a background for final conclusion of economic situation of tetraplegics. Key words tetraplegia, healthcare system, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Tučková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vendula Tučková 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Tučková 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kostřiba 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 154 kB