velikost textu

Dopady cestovního ruchu na historické centrum Kutné Hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady cestovního ruchu na historické centrum Kutné Hory
Název v angličtině:
The impacts of tourism on Kutna Hora‘s historical centre
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kříž
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Špaček
Id práce:
160690
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kutná Hora, dopady cestovního ruchu, turistifikace, turistická funkce, denní rytmus, historické centrum, UNESCO
Klíčová slova v angličtině:
Kutna Hora, impacts of tourism, touristification, tourist function, daily rhythm, historical centre, UNESCO
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady cestovního ruchu na historické centrum Kutné Hory. K dosažení tohoto cíle je využito několika výzkumných metod. Za účelem vytvoření obrazu o městě a k výpočtu měřitelných indikátorů působení cestovního ruchu je provedena analýza statistických dat. Hlavní část práce je tvořena zachycením turistické funkce v historickém centru, provedeným pomocí terénního mapování současného funkčního využití budov, a analýzou doprovodných jevů turistifikace. Pozorování denního rytmu centra obohacuje výzkum o skladbu jeho uživatelů a o časovou dimenzi. Kvalita managamentu památky a dopady turismu spojené s členstvím v UNESCO jsou zkoumány na základě hodnocení cílů management plánu a studia monitorovacích zpráv UNESCO. Rozhovory s rezidenty Kutné Hory zjišťují jejich vlastní postoje vůči cestovnímu ruchu v jejich městě a ověřují získané poznatky. Klíčová slova: Kutná Hora, dopady cestovního ruchu, turistifikace, turistická funkce, denní rytmus, historické centrum, UNESCO
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to evaluate the impacts of tourism on the historical centre of Kutna Hora. Several methods have been used to reach this aim. The statistical data has been analysed in order to develop an idea about the city and calculate measurable indicators of tourism influence. The main part of the thesis consists of the identification of tourist function in the historical centre, by mapping the current functions of houses and analysis of the accompanying effects of the touristification. Observation of the daily rhythm of the centre enriches the research with the composition of its users and the time dimension. The quality of site management and the impacts of tourism connected with the World Heritage List inscription are examined by evaluating targets of the management plan and exploration of UNESCO monitoring reports. Interviews with local residents of Kutna Hora investigate their own attitudes towards tourism in their town and verify the acquired findings. Keywords: Kutna Hora, impacts of tourism, touristification, tourist function, daily rhythm, historical centre, UNESCO
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kříž 5.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Kříž 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Kříž 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Kříž 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 489 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Špaček 524 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB