velikost textu

Kognitivní předpoklady interferenčních jevů v rovině gramatiky v situaci rusko-českého individuálního bilingvismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kognitivní předpoklady interferenčních jevů v rovině gramatiky v situaci rusko-českého individuálního bilingvismu
Název v angličtině:
Cognitive assumptions of interferential phenomena on the grammatical level in the case of Russian-Czech individual bilingualism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Svitlana Fiyalka
Vedoucí:
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Id práce:
160679
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CCE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kognitivní gramatika, kategorie pádu, interference, čeština, ruština
Klíčová slova v angličtině:
cognitive grammar, category of case, interference, Czech language, Russian language
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce ukazuje přístupy kognitivní gramatiky k popisu a analýze fungování kategorie pádu, zejména v češtině a ruštině. Pozornost je při tom omezená na kognitivní gramatiku v podání amerického lingvisty R. Langackera. Zásadními pro tuto práci jsou rovněž studia kognitivní slavistky L. Jandové o kognitivní sémantice ruských a českých pádů. Z hlediska této disciplíny diplomantka zkoumá interferenční jevy u ruskojazyčných mluvčích češtiny, tj. pomocí pojmového aparátu příslušného kognitivní gramatice vysvětluje rozdílné užití kategorie pádu v obou zmíněných jazycích. Klíčová slova Kognitivní gramatika, pád, interference, čeština, ruština
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis shows the approaches of cognitive grammar to the description and analysis of case category´s functioning in Czech and Russian languages. Attention is limited to the cognitive grammar as it interpreted by American linguist R. Langacker. Cognitive researches on Slavic languages by L. Janda are also crucial for this diploma. From this point of view the thesis´s author studies the interferential phenomena which are typical for Russian-language speakers when they use the Czech language. In other words, by means of conceptual apparatus relevant to cognitive grammar author explains the different use of case category in both these languages. Keywords Cognitive grammar, case, interference, Czech language, Russian language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Svitlana Fiyalka 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Svitlana Fiyalka 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Svitlana Fiyalka 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 152 kB