velikost textu

Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu
Název v angličtině:
Internment of Bishops Josef Hlouch and Karel Skoupý during Communism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. František Kolouch
Školitel:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D.
Id práce:
160643
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu DISERTAČNÍ PRÁCE Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá internací biskupů římskokatolické církve Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunistického režimu v Československu, v letech 1949 - 1968. Práce představuje nejdříve snahy poúnorové komunistické vlády o přeměnu římskokatolické církve na národní církev, podřízenou státu, a neúspěšná vyjednávání zástupců vlády s biskupy. Stěžejní část disertační práce se zabývá internací biskupů na příkladu českobudějovického biskupa Josefa Hloucha a brněnského biskupa Karla Skoupého. Oba biskupové byli nejdříve zadržováni ve svých rezidencích a později odvezeni mimo diecézi a řadu let internováni v utajovaných objektech pod dohledem Státní bezpečnosti. Cílem a smyslem celé práce je uceleně představit internaci biskupů v těchto objektech. Práce se opírá především o archivní materiály a svědectví pamětníků. Na jejich základě popisuje běžný život biskupů v internaci a její organizaci. Dalším cílem je ukázat, jaký dopad měla izolace biskupů na římskokatolickou církev. Výsledkem je snaha o ucelené, systematické a faktografické zpracování internace biskupů, jednoho z mnoha zločinů komunistického režimu v rámci pronásledování římskokatolické církve v Československu. Klíčová slova: Internace, Josef Hlouch, Karel Skoupý, komunistický režim, římskokatolická církev, Státní bezpečnost
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu DISERTAČNÍ PRÁCE Internment of Bishops Josef Hlouch and Karel Skoupý during Communism ABSTRACT: The dissertation deals with the internment of the Roman Catholic Church Bishops Josef Hlouch and Karel Skoupý during the Communist Regime in Czechoslovakia in 1949 -1968. The work initially presents effort of the post-coup Communist government to transform the Roman Catholic Church into the national church, subordinated to the state, and unsuccessful negotiations of government representatives with bishops. The main part of the dissertation deals with the internment of Bishops on the example of Bishop Josef Hlouch of České Budějovice and Bishop Karel Skoupý of Brno. Both were first detained in their residences and later transported outside the diocese and for many years interned in secret buildings, supervised by State Security. The aim and purpose of this dissertation is to present coherently the internment of the Bishops in those buildings. The work’s main resources are archival materials and testimony of witnesses. Those are the base to describe the Bishops’ daily life in the internment and its organization. Another aim is to show the impact that the bishops’ isolation had on the Roman Catholic Church. This result is the effort to provide a comprehensive, systematic and factual detailed description of the Bishops‘ internment, one of the many crimes of the Communist Regime in the context of the persecution of the Roman Catholic Church in Czechoslovakia. KEYWORDS: Internment, Josef Hlouch, Karel Skoupý, Communist Regime, the Roman Catholic Church, the State Security
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Kolouch 3.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Kolouch 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Kolouch 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 368 kB