velikost textu

Civilní exekuce pro peněžité plnění se zaměřením na postih nemovitých věcí a závodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Civilní exekuce pro peněžité plnění se zaměřením na postih nemovitých věcí a závodu
Název v angličtině:
Civil distraint for pecuniary performance focused on recourse of immovable assets and of works
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Peter Procek
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
160629
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilní exekuce, exekuční postih nemovitých věcí, postižení závodu
Klíčová slova v angličtině:
civil distraint, distraint focused on recourse of immovable assets, recourse of works
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou civilních exekucí pro peněžité plnění se zaměřením na postih nemovitých věcí a závodu. Cílem práce je kritická konfrontace pozitivní úpravy civilních exekucí pro peněžité plnění s aplikačními problémy, s dílčími úvahami autora práce a částečně i s dopady nového občanského zákoníku na exekuční činnost. Cíl práce je sledován zejména za pomoci zevrubnější studie způsobů provedení exekuce pro peněžité plnění postihujících nemovité věci a závod. Rigorózní práce obsahuje ve své úvodní části výklad základních institutů exekučního řízení, pojednání o civilní exekuci pro peněžité plnění a nastínění průběhu exekučního řízení. Obecnou část uzavírají statě o exekuci a společném jmění manželů a o střetu exekuce a insolvenčního řízení. Dále jsou rozebrány jednotlivé způsoby provedení exekuce pro peněžité plnění. Autor práce používá při svém zkoumání metodu analýzy, dedukce a syntézy. V rigorózní práci je doplňkově použita právní komparace se slovenskou právní úpravou civilních exekucí pro peněžité plnění. Výklad zkoumaného tématu akcentuje rovněž vliv rekodifikace soukromého práva v podobě občanského zákoníku. Stěžejní částí práce jsou pojednání o otázkách jednotlivých způsobů provedení exekuce postihujících nemovité věci a závod. Autor práce dospívá k závěru o pozitivech českých způsobů provedení exekuce pro peněžité plnění zaměřených na postih nemovitých věcí a závodu, a to zejména ve formě správy nemovité věci a správy závodu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with civil distraint for pecuniary performance focused on recourse of immovable assets and of works. The aim of this thesis is critical confrontation of civil distraint for pecuniary, especially performance with application problems, with some reflections of author and partly with the effects of new Civil Code on civil distraints. The first part of the thesis consists of definition of basic forms of distraint proceedings, distraint for pecuniary performance and the process of distraint proceedings. The general part is summarized by sections regarding distraint and community property, and the collison of the bankruptcy and distraint proceedings. Furthermore, this thesis deals with specific forms of distraint for pecuniary performance. Author uses the methods of analysis, deduction and synthesis and compared the examined terms with the Slovak legal order of civil distraint. Definition of the researched forms of distraint accents the influence of recodification of civil law in the form of Civil Code. This part of the thesis also contains particular ways of execution of distraint focused on recourse of immovable assets and of works, and their legal comparison with the Slovak legal adaptation of civil distraint for pecuniary performance. Author considers the adaptation of distraint on immovable assests and works represented by administration of immovable assets or administration of works a modern and effective tool of exectuing a civil distraint for pecuniary performance and Czech legal order of civil distraint more flexible and effective than the Slovak legal order of civil distraint for pecuniary performance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Peter Procek 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Peter Procek 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Peter Procek 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB