velikost textu

Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO
Název v angličtině:
Measurement of lower extremities spasticity in patients with cerebral palsy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Vavřinová
Vedoucí:
MUDr. Michal Říha, PhD.
Oponent:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Konzultant:
MUDr. David Pánek, Ph.D.
Id práce:
160604
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spasticita, zvýšená svalová aktivita, hyperaktivita, spastická paréza, svalové zkrácení,dětská mozková obrna,Five-step clinical assessmanet, J.-M. Gracies, polyEMG, sEMG
Klíčová slova v angličtině:
spasticity, spastic paresis, muscle overactivity, muscle shortening, cerebral palsy, Five-step clinical assessment, Jean-Michel Gracies, polyEMG, sEMG
Abstrakt:
Abstrakt Název: Možnosti měření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO Cíle: Cílem této práce je v její teoretické části zhodnotit možnosti vyšetření spasticity dolních končetin se zaměřením na odlišení jednotlivých symptomů syndromu centrálního motoneuronu dle konceptu francouzského profesora J.- M. Gracies: Vyšetření spastické parézy v pěti krocích. Ve v‎ zkumné části práce ý je zjišťován vztah mezi tímto klinickým vyšetřením a svalovou aktivitou při chůzi měřenou pomocí polyEMG u dospělých pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Metodologie: Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část práce je zpracována jako rešerše na téma spasticity, možností diagnostiky spastické parézy a využití polyEMG při vyšetření chůze u spastické parézy. Druhá, empirická část práce, má formu pilotního kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 6 probandů (4 muži a 2 ženy) mezi 24 a 36 lety s diparetickou formou DMO. U každého z nich proběhla dvě na sobě nezávislá měření. Při každém měření bylo provedeno vyšetření spasticity dle unikátního vyšetřovacího protokolu Vyšetření spastické parézy v pěti krocích dle J.-M. Graciese, kde byly jako sledované proměnné určeny první dva kroky vyšetření - tedy pasivní rozsah pohybu (PROM) a koeficient zkrácení pro krok 1, úhel spasticity a koeficient spasticity pro krok 2. Měřeny byly vybrané tři svaly či svalové skupiny dolních končetin – m. triceps surae (TS), m. rectus femoris (RF) a hamstringy (HS). Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu (r) byl zjišťován případný vztah mezi výsledky klinického měření a průměrou aktivitou těchto svalů snímanou při chůzi pomocí polyEMG. V‎ ‎ ledky: ýs Korelační koeficient pro vztah mezi PROM a průměrnou polyEMG aktivitou vykazuje slabou až středně silnou pozitivní závislost pro 2 ze 3 snímaných svalů (rTS = 0,39; pTS = 0,10; rHS = 0,30, pHS = 0,17). Mezi proměnnými koeficient zkrácení a průměrná polyEMG aktivita je slabá až středně silná negativní závislost také pro 2 ze 3 svalů (rTS = 0,39; pTS = 0,10; rHS = 0,30, pHS = 0,17). Mezi úhlem spasticity a průměrnou polyEMG amlitudou je pozitivní závislost pouze pro 1 ze 3 svalů (rTS = 0,42; pTS = 0,08). Mezi koeficientem spasticity a průměrnou polyEMG aktivitou při chůzi je pozitivní závislost také pouze pro 1 sval (rTS = 0,45; pTS = 0,07). Klíčová slova: spasticita, zvýšená svalová aktivita, hyperaktivita, spastická paréza, svalové zkrácení, dětská mozková obrna, Five-step clinical assessment, J.-M. Gracies, polyEMG, sEMG
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Measurement of lower extremities spasticity in patients with cerebral palsy Objectives: The aim of the theoretical part of this thesis is to evaluate possibilities of lower extremities spasticity measurement in adult patients with cerebral palsy. The main focus was given to the concept of French professor J.-M. Gracies: Five- step clinical assessment in spastic paresis. This unique concept presents differentiation of three main factors of motor impairment that emerge as a result of a lesion to central motor pathways: stretch sensitive paresis, soft tissue contracture and muscle overactivity. Ability to distinguish these factors is crucial for specific treatment indication. Finding a correlation between the Five-step clinical assessment in spastic paresis and muscle activity in gait measured with polyEMG was the main objective in the practical part of the thesis. Methodology: This thesis has a theoretical-empirical character. The theoretical part is in a form of a research on the topic of spasticity diagnosis, focused on cerebral palsy patients. The empirical part of the thesis has a form of pilot quantitative research, which was attended by 6 participants with cerebral palsy (4 men and 2 women; average age 29 years). There were 2 independent measurement made for each of them. Each measurement consists of a unique examination protocol Five-step clinical assessment. Four variables were gained from the first two steps of the protocol: the passive range of motion (PROM), the coefficients of muscle shortening (step 1), the spasticity angle and coefficient of spasticity (step 2). Correlation between those four variables and the mean polyEMG muscle activity was determined by using the Pearson coefficient. Three muscle groups were measured: m. triceps surae (TS), m. rectus femoris (RF) and hamstrings (HS). Results: The correlation coefficient (r) for the variables PROM and mean polyEMG activity shows a weak to moderate positive relationship in 2 of 3 sensed muscles (rTS = 0.39, pTS = 0.10, rHS = 0.30, pHS = 0.17). Among the variables coefficient of shortening and average polyEMG muscle activity, the correlation coefficient shows weak to moderate negative realtionship in 2 of 3 muscles (rTS = 0.39, pTS = 0.10, rHS = 0.30, pHS = 0.17). Between the spasticity angle and the average polyEMG amplitude is the positive relationship only in 1 of 3 muscles (rTS = 0.42, pTS = 0.08). Between the spasticity coefficient and the average polyEMG muscle activity is positive realtionship only for 1 muscle (rTS = 0.45, pTS = 0.07). Keywords: spasticity, spastic paresis, muscle overactivity, muscle shortening, cerebral palsy, Five-step clinical assessment, Jean-Michel Gracies, polyEMG, sEMG
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Vavřinová 4.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Vavřinová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Vavřinová 418 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Vavřinová 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Michal Říha, PhD. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB