velikost textu

Učebnice organické chemie pro SŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učebnice organické chemie pro SŠ
Název v angličtině:
Textbook of organic chemistry for secondary education.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Hurný
Vedoucí:
RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
160524
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (UNCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učebnice chemie, organická chemie, výuka organické chemie
Klíčová slova v angličtině:
textbook of chemistry, organic chemistry, education of organic chemistry
Abstrakt:
Práce se zabývá tvorbou nové učebnice organické chemie pro střední školy a gymnázia. Kladen je důraz především na obecné principy a zákonitosti v chemii. Značná pozornost je proto věnována části struktura atomu, chemická vazba, elektronové vlivy, teorie rezonance, indukční a mezomerní efekt. Základní učivo, vycházející z RVP (Rámcově vzdělávací programy), je doplněno rozšiřujícími částmi pro práci s nadanými žáky. Každá kapitola je doplněna řadou úloh, které mají sloužit k osvojení nového učiva. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with creation of new textbook for high schools and gymnasium students. The main focus of this work is mainly on general prinicples and laws in chemistry. Great attention is dediacted to atom structure,chemical bond, electronic effects, resonance theory, induction and mesomeric effect. The core content based on RVP is supplemented by parts for work with talented students. Every chapter is supplemented with number of excercises which should be used to complement the subject matter. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Hurný 2.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Hurný 16.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Hurný 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Hurný 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB