velikost textu

Utváření kolektivní inteligence v kyberprostoru na příkladu počítačových her

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utváření kolektivní inteligence v kyberprostoru na příkladu počítačových her
Název v angličtině:
Shaping of Collective Intelligence in Cyberspace on the Example of Computer Games
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Chaloupková
Vedoucí:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Charvát
Id práce:
160455
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolektivní inteligence, kyberprostor, videohra, Pierre Lévy, ludologie
Klíčová slova v angličtině:
collective intelligence, cyberspace, videogame, Pierre Lévy, ludologie
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je popsat utváření kolektivní inteligence v prostředí kyberprostoru a zaměřit se na její užití na příkladu počítačových her. Myšlenka vychází z díla Pierra Lévyho, který zastává názor, že v době digitální revoluce je hodnota obrazu jednou z nejdůležitějších. V tomto procesu hraje stejně důležitou roli nárůst hodnoty myšlenky, narace, sociálních komunit a také vývoj nových mediálních nástrojů a technologií. Společně s tím se, kromě vnitřního prostředí her (vývoj příběhu, sociální interakce, stavba herního prostředí, herní subkultura, herní role), utváří i prostředí za hranicemi samotné hry (transmediální vyprávění, produsage – fan stránky, sdílení obsahu, diskuzní fóra). Práce bude uvedena pojmy kolektivní inteligence, vývoj sociální paměti, kyberprostor a bude se inspirovat také dalšími autory, kteří se zabývají kolektivní inteligencí, jako jsou Henry Jenkins, James Surowiecki nebo Derrick de Kerckhove. Zároveň by měla poskytnout i opačný pohled na problém a to na základě prací odpůrců, kterými jsou např. Cory Doctorow. Strategie a použití kolektivní inteligence budou popsány na příkladu konkrétních her. klíčová slova: kolektivní inteligence, kyberprostor, videohra, Pierre Lévy, ludologie
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the tehesis is to describe the formation of collective intelligence in cyberspace and focus on its use on the example of computer games. The idea is based on the works of Pierre Lévy, who believes that in the digital revolution is the value of the picture one of the most important. In this process plays an equally important role to increase the value of ideas, narratives, social communities and the development of new media tools and technologies. Along with that, in addition to the internal space of videogames (story progression, social interaction, building of the gaming space, gaming subculture, roleplay), shapes even the space beyond the game itself (transmedia storytelling, produsage - fan sites, content sharing, discussion forums). Thesis will be listed by concepts of collective intelligence, the progress of social memory, cyberspace and will be also inspired by other authors who works with collective intelligence, like Henry Jenkins, James Surowiecki or Derrick de Kerckhove. It should also provide an opposite view of the problem based on the work of opponents, which is eg. Cory Doctorow. Strategies and the use of the collective intelligence will be described by using the example of the specific games.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Chaloupková 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Chaloupková 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Chaloupková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Charvát 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 152 kB