velikost textu

Platná úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Platná úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury
Název v angličtině:
The current regulation of the discharge of debts in the Czech Republic from the perspective of jurisprudence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Čevelová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
160432
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek, dlužník, oddlužení
Klíčová slova v angličtině:
bankruptcy, debtor, discharge of debts
Abstrakt:
Resumé Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou institutu oddlužení, který byl do našeho právního řádu zaveden relativně nedávno s účinností k 1. 1. 2008 a záhy se stal velmi oblíbeným nástrojem řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku. Práce poukazuje na velký význam judikatury v oblasti oddlužení, která přestože není v České republice pramenem práva, významně ovlivňuje rozhodovací činnost insolvenčních soudů. V práci je citována řada velmi významných rozhodnutí Vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR, která významně ovlivnila institut oddlužení. Vrchní soud v Praze např. fakticky zavedl institut společného oddlužení manželů, který insolvenční zákon až do 31. 12. 2013 neznal. Značná pozornost je dále věnována tzv. revizní novele, tedy novele insolvenčního zákona provedené zákonem č. 294/2013 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014. Touto novelou promítl zákonodárce do insolvenčního zákona nejvýznamnější soudní rozhodnutí. Zejména došlo k zákonnému zakotvení možnosti společného oddlužení manželů a k zákonnému rozšíření okruhu osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na oddlužení v souladu s dosavadní judikaturní praxí. Jelikož má insolvenční řízení dvě fáze, a to jednak fázi do rozhodnutí o úpadku a jednak fázi po rozhodnutí o úpadku, není v této práci opomenuto ani pojednání o zahájení insolvenčního řízení, o projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm. Stěžejní část rigorózní práce je věnována institutu oddlužení od okamžiku jeho zavedení do právního řádu České republiky až po jeho nejvýznamnější změny, kterých oddlužení doznalo na základě několika novel, zejména pak na základě tzv. revizní novely. Na institut oddlužení je v této práci nahlíženo jednak z pohledu dlužníka a jednak z pohledu věřitele. Pozornost je věnována také dalším procesím subjektům, a to insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu. V práci je rovněž poukázáno na některé nedostatky, kterými úprava oddlužení i po přijetí poslední novely trpí.
Abstract v angličtině:
Abstract The current regulation of the discharge of debts in the Czech Republic from the perspective of jurisprudence This thesis analyzes the institute of discharge of debts, which was incorporated into our legal system relatively recently, effective as of 1st January 2008, and soon became a very popular instrument for resolving the debtor's bankruptcy or impending bankruptcy. The importance of the jurisprudence in the area of discharge of debts is highlighted in this work. Although the jurisprudence is not the source of law in the Czech Republic, the decisions of insolvency courts are significantly influenced by that. Cited in this work, there are lots of very important decisions of the High Courts as well as the Supreme Court of the Czech Republic, which considerably influenced the institute of discharge of debts. For example, the High Court in Prague in fact implemented the institute of the joint debt relief of spouses, unknown by the Insolvency Act before 31st December 2013. Considerable attention is further paid to the so called Revision Amendment, i.e. the Amendment to the Insolvency Act No. 294/2013 Coll., effective as of 1st January 2014. By means of this Amendment the legislator has reflected the most important juridical decisions into the Insolvency Act. In particular, the possibility of the joint debt relief of spouses has been legally embedded. Also the range of persons entitled to submit a proposal for the discharge of debts was enlarged in accordance with the existing practice of the courts. Since the insolvency procedure has two phases, the first phase until the bankruptcy decision and the second phase after the bankruptcy decision, even the treatise about the initiation of the insolvency procedure, the consideration of the insolvency petition and the decision of insolvency have not been forgotten in this work. The core of this thesis is dedicated to the institute of discharge of debts from the point of its introduction into the Czech legal system as far as to its most significant changes of insolvency procedure based on several amendments, especially the Revision Amendment. The institute of discharge of debts is considered in this thesis from the perspective of both the debtor and the creditor. Attention is also paid to other subjects of the insolvency process - the insolvency administrator and the insolvency court. This thesis also depicts the imperfections the institute of debts discharge suffers even after the adoption of the latest amendment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Čevelová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Čevelová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Čevelová 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB