velikost textu

Uplatnění zajišťovací směnky vlastní v soudním řízení ve světle aktuální judikatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění zajišťovací směnky vlastní v soudním řízení ve světle aktuální judikatury
Název v angličtině:
Application of a securing promissory note in judicial proceedings in the light of recent case law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Karolina Svobodová
Oponenti:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
160357
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
směnka vlastní, zajištění, soudní řízení,
Klíčová slova v angličtině:
promissory note, guarantee, court proceedings
Abstrakt:
RESUMÉ Cílem této práce je podat ucelený pohled na problematiku směnky vlastní jako prostředku zajištění právních vztahů, který může posloužit jak dlužníku při budování jeho obrany, tak věřiteli k posouzení, jakým rizikům může při vymáhání práv ze směnky čelit. Při zpracování byla mimo odborné literatury a právních předpisů využita zejména analýza soudní judikatury a její přínos k danému tématu. Celkem je diplomová práce rozdělena do čtyř kapitol. Tématem první kapitoly jsou obecné otázky směnečných vztahů především problematika podpisu. Následně je rovněž zkoumána povaha zajišťovací směnky, zejména podstata směnečné smlouvy, která je důvodem zajišťovací funkce směnky a důsledky spojené s převodem směnky. Druhá kapitola je pak zaměřena na vzájemné postavení kauzální a směnečné pohledávky, nebezpečí zneužití směnečných institutů a dále též přípustnosti kauzálních námitek v případě indosace zajišťovací směnky. Součástí jsou rovněž návrhy obrany dlužníka proti zneužití směnky. Třetí kapitola se věnuje procesním otázkám a specifikům směnečného řízení. Jsou rozebrány předpoklady vydání směnečného platebního rozkazu, podstata námitkového řízení, jakož je i pojednáno o významu důkazního břemene. Předmětem druhé části jsou pak námitky se zaměřením na kauzální námitky a jejich konkrétní příklady. Poslední kapitola uvádí konkrétní problematické otázky spojené se zajišťovací směnkou. Je představen směnečný rukojmí, který čelí ještě komplikovanějším překážkám při uplatnění kauzálních námitek. Institut blankosměnky, který může efektivně reagovat na změny v zajištěném vztahu tím, že určité údaje na směnce jsou doplněny až později na základě dohody. Závěrem je nastíněno postavení zajišťovací směnky ve spotřebitelských úvěrech a ochrana poskytována soudy v těchto specifických vztazích. Závěr práce je pak shrnutím jednotlivých dosažených poznatků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to provide a comprehensive view on the issue of promissory notes as a guarantee in legal relations. It is supposed to serve both the debtor in building up his defense and the creditor in the evaluation of the risks he may face during the application of his promissory note. Apart from reference books and legislation, the main source used is the analysis of the case law and its contribution to the topic. This thesis is divided into four chapters. General issues are the theme of the first chapter with the focus on the signature and necessary entries on the note. Then the core of the hedge bill is questioned, concerning especially the nature of the securing contract, which is the reason of the guarantee function of the note and consequences associated with the transfer of the note. The second chapter is focused on the bilateral rights and obligations connected with the note and its secured claim, the risk of abuse of negotiable instruments and also the admissibility of causal objections in the case of the endorsement. Following that, suggestions of the possible defense against the abuse are proposed. The third chapter is devoted to procedural issues and the specifics of the procedure in this matter. The payment order is then discussed as well as the nature of the following proceedings (especially the objections) and the importance of burden of proof is also examined. The second part is then aimed on the causal objections and their concrete examples. The last chapter looks into the problematic issues related to promissory note. The aval is introduced, who can find himself in even more complicated position while the causal objections are raised. Then the institute of a blank promissory note is described, which can effectively respond to changes in the secured relation, because certain entries on the note can be filled out later based on a previous agreement. Finally, the position of the securing notes in consumer credit relations is outlined followed by the protection provided by the courts in these specific relations. The final part of my paper provides a summary of the conclusions I achieved in my work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolina Svobodová 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolina Svobodová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolina Svobodová 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB