velikost textu

Právo na zapomnění v prostředí internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na zapomnění v prostředí internetu
Název v angličtině:
The right to be forgotten on the internet
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Jůzová
Vedoucí:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
160223
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo na zapomnění, Google, digitální stopa, internetové vyhledávače, ochrana osobních údajů, právo na informace, svoboda projevu, přístup k informacím.
Klíčová slova v angličtině:
The right to be forgotten, Google, digital footprint, internet search engines, personal data protection, the right to information, freedom of expression, access to information.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Právo na zapomnění v prostředí internetu se zabývá funkcí internetových vyhledávačů, jejich vyhledávacích algoritmů a vlivu digitální stopy, kterou za sebou uživatel internetu nezbytně zanechává. S touto problematikou je na jedné straně nerozlučně spjata ochrana osobních údajů v internetovém prostředí, na straně druhé pak další ústavně zakotvená základní práva, jako je například právo na informace. Stranou nezůstává ani riziko cenzury internetu. Aplikace práva na zapomnění přidává těmto otázkám zcela nový rozměr. Právo na zapomnění je dovozeno z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. května 2014 ve věci Costeja versus Google Spain, ve které uspěl Mario Costeja Gonzáles jako první uživatel internetu se žádostí o odstranění nelichotivých informací o své osobě z výsledků vyhledávání vyhledávače Google. Vznikl tak reformní precedent, který bude mít v budoucnu velký vliv na vyhledávání informací na internetu, neboť od vynesení tohoto rozsudku si o odstranění údajů o své osobě může požádat každý evropský uživatel internetu. Cílem diplomové práce je analýza práva na zapomnění v kontextu vyhledávání informací na internetu neboli práva být zapomenut v evropském internetovém prostředí - tedy nebýt na standardní vyhledávací dotaz vyhledán internetovým vyhledávačem. Má sloužit k ochraně osobnosti uživatele internetu a jeho dobré pověsti. Diplomová práce používá metody kompilace odborných i popularizačních dokumentů a vlastní empirické zkušenosti se žádostí o vymazání konkrétních informací z výsledků vyhledávání prostřednictvím online formuláře.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis The Right to be Forgotten on the Internet applies to the functions of Internet search engines, search algorithms and the impact of the digital footprint that on the Internet user essentially leaves. With this issue is, on the one hand, inseparably linked the protection of personal data in the online environment, on the other hand the constitutionally enshrined right to information and other fundamental rights. Not ignored should be also the risk of censorship of the Internet. An application of the right to be forgotten adds a whole new dimension to this problems. The right to be forgotten is inferred from the judgment of the European Court of Justice on 13 May 2014 in the case Costeja versus Google Spain, where an Internet user named Mario Costeja Gonzáles first succeeded with a request of removal of unflattering information about himself from results of the search engine Google. Thus a reform precedent will have a big impact on seeking information on the Internet in the future, since the pronouncement of the judgment about the removal of his personal data may ask any European Internet user. The thesis aims to analyze the issue of right to be forgotten in the context of searching for information on the Internet in the European Internet environment – it means not to be searched on the default search query by the web browser. This is intended to protect the personality of Internet users and their reputation. Diploma thesis uses the methods of compilation of professional and popular papers and own empirical experience with requests for deletion of specific information from the search results via an online form.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Jůzová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Jůzová 399 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Jůzová 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Šlerka 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB