velikost textu

Obezita a obezogeny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obezita a obezogeny
Název v angličtině:
Obesity and Obesogens
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD.
Konzultant:
MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.
Id práce:
160202
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tuková kapénka, tuková tkáň, obezita, obezogeny, DDE, mesenchymální kmenové buňky, adipocyty
Klíčová slova v angličtině:
lipid droplet, adipose tissue, obesity, obesogens, DDE, mesenchymal stem cells, adipocytes
Abstrakt:
Abstrakt Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky poškozují metabolické procesy, zasahují do hormonálních funkcí a narušují energetickou rovnováhu ve prospěch přibírání na hmotnosti a vzniku obezity. Teoretická část této práce se zabývá obezitou, tukovou tkání, tukovou kapénkou a obezogeny. Z obezogenů je více rozebrána skupina perzistentních organických polutantů, z níž byl jeden zástupce použit v praktické části této práce. Cílem praktické části bylo popsat buněčný model diferenciace mesenchymálních kmenových buněk do adipocytů a následně zkoumat vliv jednoho z nejčastěji se vyskytujících obezogenů na expresi genů lipidového metabolismu a genů insulinové signální dráhy. U buněk byly v průběhu diferenciace sledovány morfologické změny (ve dnech 0, 4, 10 a 21). Mesenchymální buňky protáhlého vřetenovitého tvaru se mění na adipocyty vyplněné tukovými kapénkami. Pro kvantifikaci akumulovaných lipidů bylo použito barvení Oil Red O. Diferenciace v adipocyty byla potvrzena fluorescenční imunocytochemií za použití specifického proteinu FABP4. Viabilita buněk byla stanovována pomocí metody PrestoBlue™ Cell Viability Reagent. V průběhu diferenciace nebyly pozorovány signifikantní změny v buněčné viabilitě. V průběhu diferenciace byly adipocyty vystaveny účinkům látky ze skupiny perzistentních organických polutantů (POP), a to DDE. Přidání lipidů do diferenciačního média simulující nutričně toxické prostředí statisticky významně snížilo u diferencujících se adipocytů expresi genů regulujících adipogenezi (OCT4, PPARG a PPARGC1B). Expozice DDE statisticky významně zvýšila expresi genů lipidového metabolismu a insulinové signální dráhy (INSR, AKT2, ACLY, LIPE a FASN) oproti diferenciačnímu médiu s přidanými lipidy. Tato práce tak potvrzuje, že POP nejsou v tukové tkáni jen pasivně uloženy, ale že narušují metabolické funkce. Mohou tak hrát významnou roli v rozvoji obezity a jejích komplikací. Klíčová slova: tuková kapénka, tuková tkáň, obezita, obezogeny, DDE, mesenchymální kmenové buňky, adipocyty
Abstract v angličtině:
Abstract The prevalence of obesity has already epidemic dimensions. Recently, the obesogens have been identified as the main cause in addition to excessive food intake, the lack of physical activity and the genetic background. These substances damage the metabolic processes, interfere with the hormonal functions and impair the energy balance in behalf of gaining weight and obesity. The theoretical part of this work deals with obesity, adipose tissue, lipid droplet and obesogens. From the obesogens there is closely specified a group of persistent organic pollutants (POP) from which one representative was used in the practical part of this work. The aim of the practical part was to describe the cellular model of differentiation the mesenchymal stem cell into adipocytes and to investigate the effect of one of the most frequently occurring obesogen on the expression genes of lipid metabolism and insulin signalling pathway. The morphological changes were observed in cells during differentiation (at days 0, 4, 10 and 21). The mesenchymal cells of the elongated spindle shape changed into adipocytes filled with lipid droplets. Oil Red O staining was used for quantification of accumulated lipids. The differentiation to adipocytes was confirmed by fluorescence immunocytochemistry using a specific protein FABP4. The cell viability was determined by using the PrestoBlue™ Cell Viability Reagent. During the differentiation there were not observed any significant changes in the cellular viability. During the differentiation, the adipocytes were exposed to the effect of the substance from the group of persistent organic pollutants, nominally DDE. The addition of lipids to the differentiation medium simulating nutritionally toxic environment reduced significantly the expression of genes regulating adipogenesis (OCT4, PPARG and PPARGC1B) by differentiating adipocytes. The exposure of DDE significantly increased the expression of genes of lipid metabolisms and the insulin signalling pathway (INSR, AKT2, ACLY, LIPE and FASN) compared to the differentiation medium with added lipids. This work confirms that POP are not only passively stored in the adipose tissue but what is more they can impair metabolic functions. They can have an important role in the development of obesity and it´s complications. Key words: lipid droplet, adipose tissue, obesity, obesogens, DDE, mesenchymal stem cells, adipocytes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D. 11.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 152 kB