velikost textu

Právní nástroje územní ochrany přírody v ČR a SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní nástroje územní ochrany přírody v ČR a SRN
Název v angličtině:
Legal instruments of territorial protection of nature in the CR and Federal Republic of Germany
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Filip Růzha
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
160189
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana přírody, právní nástroje, obecná ochrana
Klíčová slova v angličtině:
Nature protection, legal instruments, general protection
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je analýza a srovnání základních právních nástrojů územní ochrany přírody v České republice a Spolkové republice Německo. Tato diplomová práce se člení na 8 kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá a třetí kapitola pojednávají o nejvýznamnějších pramenech právní úpravy územní ochrany přírody v mezinárodním právu a právu Evropské unie a zdůrazňuje jejich významný vliv na formování předpisů vnitrostátního práva. Čtvrtá kapitola zkoumá průběh historického vývoje územní ochrany přírody v ČR a SRN a zaměřuje se zejména na vývoj právní úpravy od 30. let minulého století do současnosti. Pátá kapitola podává základní přehled pramenů právní úpravy územní ochrany přírody v obou právních řádech. Šestá a sedmá kapitola se věnují obecné, resp. zvláštní územní ochraně přírody a srovnání jednotlivých institutů. Závěr je zaměřen na srovnání a zhodnocení shodných a rozdílných znaků obou právních úprav, předkládá úvahy de lege ferenda a návrhy dílčích změn příslušných zákonných ustanovení.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is the analysis and comparison of the elementary legal instruments of territorial nature protection in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. This diploma thesis is divided into 8 chapters including the introduction and the conclusion. The second and the third chapter deal with the most important sources of legal regulation of the territorial nature protection in both international law and law of the European Union and emphasises their influence on the creation of legal regulations of national law. The fourth chapter is concerned with the historical development of the territorial nature protection in both countries in question and focuses mainly on the development of legal regulations since the 30’s. The fifth chapter provides an elementary overview of the legal sources of the territorial nature protection in national law. The sixth and the seventh chapter deal with general and special nature protection respectively and provide comparison of the respective legal institutes. The conclusion is concerned with the comparison and the evaluation of common and different features of Czech and German legal regulations and provides proposals for constituent changes of the provisions in question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Růzha 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Růzha 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Růzha 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB