velikost textu

Rozloha a charakteristika vysokohorských mokřadů v pramenné oblasti Amazonky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozloha a charakteristika vysokohorských mokřadů v pramenné oblasti Amazonky
Název v angličtině:
Extent and characteristics of alpine wetland in the Amazon River headstream area
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Svoboda
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Id práce:
160091
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Pramenná oblast Amazonky byla vymezena na základě výsledků z expedice Hatun Mayu 2000 jako povodí vodních toků Apacheta a Carhuasanta po jejich soutok v řeku Lloquetu, ležící v pohoří Cordillera Chila. Charakteristickou vlastností těchto toků a jejich přítoků je to, že v jejich okolí vznikají mokřady s dominancí rostliny Distichia Muscoides. Tato rostlina zde, ale i jinde ve vysokohorských Andských mokřadech, vytváří až několikametrové nánosy rašeliny. Tyto nánosy zpomalují a přehrazují vodní toky, čímž zapříčiňují rozrůstání mokřadů do velkých šířek. Tento specifický vysokohorský habitat, zvaný bofedales, je klíčový pro přežití řady živočišných i rostlinných druhů, stejně jako i lidí, žijících v těchto nehostinných oblastech. Vymezení těchto mokřadů je jedním z důležitých kroků k pochopení role, kterou v přírodě tyto mokřady mají, a k jejich ochraně, protože se ukazuje, že jsou velmi citlivé na změny v životním prostředí. Vzhledem k izolovanosti pramenné oblasti Amazonky se jako ideální pro vymezení mokřadů zdají být metody dálkového průzkumu Země. Klíčová slova: Pramenná oblast Amazonky, bofedales, mokřady, DPZ, NDVI, NDMI
Abstract v angličtině:
Abstract The Amazon River headstream was defined on the basis of the Hatun Mayu 2000 expedition results. It is the water catchment area of Apacheta and Carhuasanta streams down to their confluence in the Lloqueta River in the Cordillera Chila. The characteristic feature of these streams and their tributaries is the presence of the wetlands dominated by Distichia Muscoides. This plant here and elsewhere in the High Andean wetlands creates up to several meters of peat deposits. These deposits slow down and block waterways, causing wide wetland spreading. This specific alpine habitat, called bofedales, is crucial for the survival of a number of animal and plant species as well as for people living in these inhospitable areas. Defining these wetlands is one of the important steps to understanding what role these wetlands have in nature, as well as protecting them, as they appear to be very sensitive to environmental changes. Due to the isolation of the Amazon headstream the Remote Sensing Methods seem to be ideal for defining them. Keywords: Amazon River headstream area, bofedales, wetlands, remote sensing, NDVI, NDMI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Svoboda 3.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Svoboda 563 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Svoboda 411 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 152 kB