velikost textu

Životní cyklus zelené řasy Haematococcus pluvialis produkující astaxantin, podmínky kultivace a použitá kultivační média

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní cyklus zelené řasy Haematococcus pluvialis produkující astaxantin, podmínky kultivace a použitá kultivační média
Název v angličtině:
Cell cycle of astaxanthin producing green alga Haematococcus pluvialis, culture media and cultivation conditions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Vávrová
Vedoucí:
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Pichrtová
Id práce:
160065
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
astaxanthin, buněčná ultrastruktura, fotobioreaktor, Haematococcus pluvialis, kultivační média, mikrořasové biotechnologie, stresová reakce, životní cyklus
Klíčová slova v angličtině:
astaxanthin, cell ultrastructure, culture media, Haematococcus pluvialis, life cycle, microalgae biotechnology, photobioreactor, stress response
Abstrakt:
Abstrakt Haematococcus pluvialis je jednobuněčná zelená řasa (Chlorophyceae, Chlamydomonadales), kterou je možné nalézt v efemérních nádržkách na kamenech nebo v ptačích koupalištích. Tato řasa je nejlepším přírodním producentem červeného sekundárního karotenoidu astaxanthinu se silnými antioxidačními vlastnostmi, který se používá jako pigment v akvakulturách a v chovech drůbeže a který má pozitivní účinky na lidské zdraví. Haematococcus pluvialis má poměrně komplexní životní cyklus, v němž se objevují čtyři stádia, dvoubičíkaté zoospory, nepohyblivé kulaté palmely, tlustostěnné akinety (aplanospory, cysty) s vysokým obsahem astaxanthinu a malé dvoubičíkaté gamety. Akinety, které umožňují H. pluvialis přečkat období desikace v jeho přirozeném prostředí, jsou tvořeny při vystavení stresovým podmínkám, jako je vysoké ozáření a teplota a nedostatek živin. Během přeměny na cysty dochází v buňkách k výrazným ultrastrukturálním změnám. Sníží se objem chloroplastu, výsledkem syntézy velkého množství astaxanthinu a mastných kyselin je přítomnost tukových tělísek, jejichž tvorba postupuje od středu buňky směrem k periferii. Je vytvořena i tlustá buněčná stěna obsahující algaenan. Kultivace H. pluvialis většinou probíhá ve dvou fázích, první zelená fáze zaměřená na produkci biomasy je následovaná červenou fází, ve které dochází k akumulaci astaxanthinu za stresových podmínek. Tato řasa může být kultivována různými způsoby, které zahrnují batch, fed-batch, attached a perfuzní kultivaci. Kultury H. pluvialis mohou růst fototrofně, mixotrofně i heterotrofně v různých kultivačních médiích.
Abstract v angličtině:
Abstract Haematococcus pluvialis is unicellular green alga (Chlorophyceae, Chlamydomonadales), which can be found in ephemeral rock pools and birdbaths. It is the best natural producer of strong antioxidant astaxanthin, red secondary carotenoid used as coloring agent in aquaculture and poultry breeding. Astaxanthin also has various positive effects on human health. Haematococcus pluvialis has quite complex life cycle consisting of four life stages, biflagellated zoospores, non- motile round palmella stage, thick-walled akinetes (aplanospores, cysts) with high content of astaxanthin and small biflagellated gametes. Akinetes, which enable H. pluvialis to survive desiccation in its natural habitat, are formed in response to stress conditions such as high irradiance and temperature and nutrient depletion. Cells undergo dramatic ultrastructural changes during aplanospore formation. Chloroplast volume is decreased, synthesis of high amount of astaxanthin and fatty acids results in presence of lipid droplets that spread from the center to the periphery of the cell and thick cell wall containing algaenans is formed. Cultivation of H. pluvialis is often performed in two subsequent stages, green stage focused on biomass production and red stage focused on astaxanthin accumulation under stress conditions. There are several different approaches to the cultivation of this alga including batch, fed-batch, perfusion and attached cultivation. Cultures of H. pluvialis can grow phototrophically, mixotrophically and heterotrophically in various culture media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Vávrová 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Vávrová 511 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Vávrová 399 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Pichrtová 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. 152 kB