velikost textu

Geochemický a geofyzikální průzkum archeologické lokality (Hradiště Praha - Vinoř)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geochemický a geofyzikální průzkum archeologické lokality (Hradiště Praha - Vinoř)
Název v angličtině:
Geochemical and geophysical prospection of an archaeological locality ( (Hillfort Prague - Vinoř)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Žaneta Novotná
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Oponent:
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Ondřej Šebek
Id práce:
160051
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geochemický průzkum, geofyzikální průzkum, archeologie
Klíčová slova v angličtině:
Geochemical prospection, geophysical prospection, archaeology
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na aplikaci přírodovědných metod – geofyziky a především geochemie - v archeologii. Geofyzikální a geochemické postupy se postupem času staly nedílnou součástí nedestruktivní archeologie. Zatímco geofyzikální metody se uplatňují v širokém spektru archeologických průzkumů po mnoho desetiletí, geochemické metody jsou ve větší míře využívány až v posledních letech. Aplikace geochemie v archeologii je navíc ve většině případů omezena pouze na analýzu fosfátů v půdě aplikovanou na malé prostorové celky. Potenciál geochemie při řešení archeologických otázek tak zůstává díky omezenému chápání souvislostí stále nevyužit. To se odráží i na absenci publikací, které by umožnily kvalitní interpretaci geochemických dat v souvislosti s archeologií. Geofyzikální a geochemické postupy byly aplikovány při průzkumu vybrané plochy na lokalitě Hradiště Vinoř, které se nachází na severovýchodním okraji Prahy. Cílem tohoto průzkumu bylo přispět k rozšíření dosavadních poznatků o lokalitě s důrazem na širší kontext. Pro geofyzikální průzkum byly zvoleny dvě metody – dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) a multielektrodová odporová metoda (ERT). Výběr metod vycházel z obecných poznatků o lokalitě, charakteru předpokládaných objektů a z již provedených geofyzikálních měření. Metoda DEMP umožňuje simultánní měření vodivosti a složky inphase ve třech hloubkových etážích. Metoda ERT poskytuje především údaje o reliéfu podloží, zahloubených objektech apod. Geochemický průzkum na lokalitě dosud realizován nebyl. Jako stěžejní byla tedy uvažována analýza přítomnosti fosfátů v půdních vzorcích. Pro průzkum však byla využita multiprvková analýza pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF), která umožňuje kromě analýzy fosforu i interpretaci širších kontextů na základě vyššího počtu stanovených chemických prvků. Klasický laboratorní postup byl využit pouze na analýzu fosforu, a to za účelem srovnání vypovídacích možností obou metod. Metodika geochemického průzkumu se přitom lišila od většiny publikovaných postupů zejména použitím v rámci většího prostorového celku a v současném využití vzorků fytomasy ječmene (Hordeum vulgare). Geofyzikální průzkum nepřinesl zásadní poznatky. Geochemický průzkum poukázal na fakt, že každý chemický prvek má jistou vypovídací hodnotu. Omezení se pouze na analýzu fosfátů může být v mnoha případech nedostačující a může vést přinejmenším k zavádějící interpretaci. Výsledky měření fytomasy pak potvrdily, že se znalostí širších kontextů lze při průzkumu archeologických situací využít i výsledky tohoto typu analýz. Klíčová slova: archeogeochemie, archeogeofyzika, fosfor, Hradiště Vinoř
Abstract v angličtině:
SUMMARY: The diploma thesis is focused on application of natural science methods - geophysics and above all geochemistry - in archaeology. Geophysical and geochemical techniques have become an integral part of non-destructive archaeology over time. While geophysical methods have been practiced in a wide array of archaeological surveys for many decades, geochemical methods have been used to a greater extent up to in recent years. In addition, the application of geochemistry in archaeology is, in most cases, limited only to the analysis of phosphates in soil applied to small spatial units. The potential of geochemistry in dealing with archaeological issues remains still unused due to the limited understanding of the context. This is also reflected in the absence of publications that would allow a good-quality interpretation of geochemical data in connection with archaeology. Geophysical and geochemical procedures were applied during the survey of the selected area in the locality of Hillfort Vinoř, located on the northeastern outskirts of Prague. The aim of this survey was to contribute to the widening of the existing knowledge of the locality with an emphasis on the wider context. Two methods were chosen for the geophysical survey - dipole electromagnetic profiling (DEMP) and electrical resistivity tomography (ERT). The selection of methods was based on the general knowledge of the locality, the nature of the objects envisaged and the geophysical measurements already carried out. The DEMP method allows simultaneous measurement of conductivity and inphase-component in three depth levels. The ERT method mainly provides data on subsoil relief, buried objects, etc. Geochemical exploration at the site was not yet realized. Therefore, the analysis of the presence of phosphates in soil samples was considered crucial. For the survey, however, multi-element analysis using X-ray fluorescence spectrometry (XRF) was used, which, in addition to phosphorus analysis, also allowed the interpretation of wider contexts based on a higher number of diagnosed chemical elements. The classical laboratory procedure was used only for phosphorus analysis, in order to compare the explanatory possibilities of both methods. The methodology of geochemical research differed from most of the published procedures, particularly using within a larger spatial unit and in the current utilization of phytomass samples of barley (Hordeum vulgare). The geophysical survey did not bring any fundamental knowledge. Geochemical research has highlighted the fact that each chemical element has some informative value. Limitations to phosphate analysis alone may in many cases be insufficient and lead at least to misleading interpretation. The results of phytomass measurements confirmed that with the knowledge of wider contexts, the results of this type of analysis can also be used in exploring archaeological situations. Keywords: archaeogeochemistry, archarogeophysics, phosphorus, Hillfort Vinoř
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Novotná 7.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Novotná 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Novotná 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Jiří Dohnal 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 153 kB