velikost textu

Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání
Název v angličtině:
Possibilities of the Use of School Experiments for Scientific Literacy and Pre-Literacy at Pre-Primary and Primary Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Vanišová
Vedoucí:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
160034
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví (N CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodovědná gramotnost, přírodovědná pregramotnost, školní experiment
Klíčová slova v angličtině:
Scientific Literacy, scientific Pre-Literacy, School Experiment
Abstrakt:
ABSTRAKT: Hlavní náplní této diplomové práce je zjistit, jak učitelé podle jejich mínění přistupují v primárním a preprimárním stupni vzdělávání k zařazování přírodovědných pokusů do výuky, jaké jsou na zařazování pokusů do výuky ve školách podmínky a jak na pokusy reagují žáci. V teoretické části se v práci zabývám analýzou informací týkajících se přírodovědných pokusů a jejich zařazením v kurikulárním rámci. V empirické části práce obsahuje postupy získávání dat pomocí rozhovorů s učiteli a dotazníkového hodnocení samotných pokusů žáky a jejich vyhodnocení. KLÍČOVÁ SLOVA: Přírodovědná gramotnost, přírodovědná pregramotnost, školní experiment
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The main topic of this thesis focuses on finding out how teachers in primary and pre- primary education, according to their opinion, approach to incorporating science experiments into teaching, what are the conditions for experiments in teaching and how students react to the experiments. The theoretical part of the thesis focuses on analysis of information related to science experiments and their incorporating into curriculum. The practical part of the thesis includes data collection methods by interviewing teachers and by surveying opinion of students on the experiments, and their evaluation. KEYWORDS: Scientific Literacy, scientific Pre-Literacy, School Experiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Vanišová 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Vanišová 379 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Vanišová 377 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 152 kB