velikost textu

Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice
Název v angličtině:
Reading comprehension as a prerequisite for successful strategy of word problems solving in mathematics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Sigmundová
Školitel:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. PaedDr. Martin Klimovič, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
160028
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika českého jazyka (XDCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtení s porozuměním, slovní úloha v matematice, lingvistická analýza, jazykové faktory ovlivňující obtížnost slovních úloh, délka textu, členění textu, výskyt nadbytečných číselných údajů, explicitnost vyjádření
Klíčová slova v angličtině:
reading comprehension, word problems in mathematics, linguistic analysis, linguistic factors affecting the difficulty of word problems, text length, text structure, occurrence of redundant numerical data, explicitness of the wording
Abstrakt:
Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Alena Sigmundová ABSTRAKT Disertační práce popisuje výsledky interdisciplinární výzkumné studie zkoumající jazykové aspekty slovních úloh v matematice a souvislost mezi porozuměním textu slovních úloh a úspěšností jejich řešení. Po zasazení výzkumu do rámce teoretických východisek, kde je charakterizován pojem slovní úloha v matematice a pojem čtení s porozuměním včetně faktorů ovlivňujících porozumění textu, a kde jsou popsány výsledky předešlých výzkumných studií, představuje práce metodologii, průběh a výsledky testování žáků ve třech pilotních šetřeních a v šetření hlavním a závěry plynoucí z polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum se opírá jednak o jazykovou analýzu 18 slovních úloh s nízkou úspěšností řešení převzatých z mezinárodních výzkumných šetření PISA 2012 a TIMSS 2007, jednak o zjišťování úrovně porozumění textu těmto úlohám u žáků 8. a 9. ročníku ZŠ, a dále o tvorbu reformulací těchto úloh pomocí modifikování vybraných jazykových jevů a zjišťování účinku těchto reformulací. Provedeného výzkumu se účastnilo 773 žáků ze 13 základních škol. Výzkumná studie přinesla následující závěry: 1. Porozumění zadání slovní úlohy je důležitým prediktorem úspěšnosti řešení dané úlohy, není však faktorem jediným. Úplné porozumění úloze automaticky neznamená její úspěšné vyřešení. Konkrétní výsledky výzkumu uvádějí, že i když přibližně 66 % žáků 8. a 9. ročníku zadání předložené slovní úlohy rozumí, pouze přibližně 27 % ji dokáže správně vyřešit. Téměř v polovině případů (47 %) tudíž neúspěšnost řešení opravdu spočívá v neporozumění zadání; ve zbylých případech (53 %) pak neúspěšnost souvisí s obtížemi na jiné úrovni postupu řešení slovní úlohy či s jiným psychologickým či situačním faktorem. 2. Jazyková charakteristika slovní úlohy může ovlivňovat obtížnost dané úlohy, resp. úspěšnost jejího řešení. Ke zvýšení úspěšnosti řešení došlo (a) v případě, že bylo zadání slovní úlohy jazykově zjednodušeno modifikováním více potencionálně obtížných jazykových parametrů, (b) došlo-li k přehlednějšímu rozčlenění textu úlohy, (c) byly-li z úlohy odstraněny číselné údaje, které nejsou potřebné pro řešení1, (d) byly-li v zadání přeformulovány, resp. explicitně vyjádřeny nejednoznačné formulace. Ke snížení úspěšnosti řešení úlohy pak došlo v případě, že bylo zadání úlohy prodlouženo textem výkladového charakteru s prvky odborného stylu. KLÍČOVÁ SLOVA čtení s porozuměním, slovní úloha v matematice, lingvistická analýza, jazykové faktory ovlivňující obtížnost slovních úloh, délka textu, členění textu, výskyt nadbytečných číselných údajů, explicitnost vyjádření 1 Platí pouze za podmínek specifikovaných ve vlastním textu disertační práce (např. na s. 186–187).
Abstract v angličtině:
Reading comprehension as a prerequisite for successful strategy of word problems solving in mathematics DISSERTATION Mgr. Alena Sigmundová ABSTRACT The dissertation describes the results of an interdisciplinary research study examining the linguistic aspects of word problems in mathematics and the connection between comprehension of the text of word problems and the success of their solution. In the introduction the research is set into the framework of theoretical bases: the term word problem in mathematics and the concept of reading comprehension, including factors influencing the understanding of the text are characterized and the results of previous research studies are described. Subsequently the work presents a methodology, course and results of testing of pupils in three pilot studies and in the main survey and the conclusions from the semi-structured interviews. The research is based on the linguistic analysis of 18 word problems with low solution success, taken from international research surveys PISA 2012 and TIMSS 2007, as well as on the level of comprehension of the text of these tasks in the 8th and 9th grade primary schools, modifying selected language phenomena and detecting the effect of these reformulations. 773 pupils from 13 elementary schools participated in the research. The study concluded that: 1. Comprehending the text of a word problem is an important predictor of the success of solving this word problem, but it is not a single factor. A complete understanding of the text does not automatically mean that the problem is successfully resolved. Specific research results suggest that, although approximately 66% of 8th and 9th grade students understand the text of the word problem, only about 27% can solve it correctly. Thus, in almost half of the cases (47%) the failure of the solution really consists in the misunderstanding of the text; in the remaining cases (53%), the failure rate is related to the difficulty at another level of the process of solving the verbal task or to another psychological or situational factor. 2. The linguistic characteristics of the word problem can influence the difficulty of the word problem, respectively the success of its solution. The success of the solution has been increased (a) if the text of a word problem has been simplified by adjusting of more potentially difficult language parameters, (b) if the task text has been more clearly structured, (c) if the numerical data that are not needed for the solution have been removed, (d) if the ambiguous wording have been reworded, respectively explicitly expressed. The success of the solution of the word problem has been reduced if the task has been extended by an explanatory text with elements of scientific style. KEYWORDS reading comprehension, word problems in mathematics, linguistic analysis, linguistic factors affecting the difficulty of word problems, text length, text structure, occurrence of redundant numerical data, explicitness of the wording
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Sigmundová 3.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Sigmundová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Sigmundová 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Martin Klimovič, Ph.D. 555 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 667 kB