velikost textu

Granulometrická charakterizace nanočástic metodou PCS.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Granulometrická charakterizace nanočástic metodou PCS.
Název v angličtině:
Granulometric characterisation of nanoparticles by the PCS method.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jakub Jaworski
Vedoucí:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Oponent:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Id práce:
159975
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biodegradabilní systémy, disperze, emulze, suspenze, viskozita
Klíčová slova v angličtině:
biodegradable systems, dispersion, emulsions, suspensions, viscosity
Abstrakt:
ABSTRAKT V teoretické části prezentované diplomové práce je pojednáno o různých nanočásticích, jako jsou micely a liposomy, pevné lipidové nanočástice a polymerní nanočástice. Zvláštní pozornost je věnována kopolymeru PLGA. Jsou charakterizovány různé postupy přípravy nanočástic. Z přístupů k hodnocení nanočástic je vybráno měření jejich velikosti metodou PCS a měření zeta potenciálu. Experiment byl téměř jednoznačně zaměřen na studium vlivů různých faktorů na velikost a distribuci velikosti nanočástic z lineární PLGA a PLGA použité k větvení tripentarythritolu a kyseliny polyakrylové. Klíčová slova: nanočástice, velikost, distribuce velikosti, zeta potenciál, monomer, zeta potenciál, interakce nanočástic
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In the theoretical section of presented diploma thesis are discussed various nanoparticles such as micelles and liposomes, solid lipid nanoparticles and polymeric nanoparticles. Special attention was focused on copolymer PLGA. There are characterized different procedures in the preparation of nanoparticles. From the approches for nanoparticles evaluation are chosen measuring size of nanoparticles and their zeta potential. The experiment was almost unambiguously focused on study of effect of diffrent factors on nanopartlicles size and distribution from linear PLGA and PLGA used for branching of tripentaerythritol and polyacrylic acid. Keywords: nanoparticles, size, size distribution, zeta potential, interactions of nanoparticles
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Jaworski 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Jaworski 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Jaworski 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 152 kB