velikost textu

Využití vybraných úloh z učiva geometrie s finanční tématikou ve výuce matematiky na gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití vybraných úloh z učiva geometrie s finanční tématikou ve výuce matematiky na gymnáziích
Název v angličtině:
Use of selected geometry problems from the world of finance in upper secondary mathematics education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zuzana Kocourková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponent:
Mgr. Veronika Tůmová
Id práce:
159966
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — matematika (N IT-M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovní úlohy, motivace, geometrie, finanční gramotnost, gymnázium, matematika
Klíčová slova v angličtině:
verbal problems, motivation, geometry, financial literacy, comprehensive school, mathematics
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je využití vybraných úloh, které jsem vytvořila v bakalářské práci, ve výuce matematiky na gymnáziích. Jedná se o problémové slovní úlohy z učiva geometrie s finanční tématikou. Cílem práce je zjistit, jaký mají úlohy vliv na motivaci žáků ve vyučování. V teoretické části je popsána problematika motivace a žákovské motivace k učení. Dále se věnuji problematice slovních úloh, vymezení pojmu a jejich typologii. Praktická část je zaměřena na zpracování experimentu, jehož cílem bylo zjistit využití vybraných úloh ve výuce matematiky na gymnáziu. V rámci experimentu jsem primárně zjišť ovala, jestli úlohy žáky motivují, jak jsou žáci úspěšní při jejich řešení a vliv finanční tématiky ve vybraných úlohách. V práci jsou uvedeny dvě verze každé z úloh. Jedna verze neobsa- huje finanční tématiku. Statistická data jsem zpracovávala kvantitativně i kvalitativně. Ke sběru statistických dat jsem použila dotazníkovou metodu a pozorování. Ve vyhodnocení experimentu jsou uvedeny statistiky týkající se motivace žáků při řešení úloh a úspěšnosti žáků v řešení úlohy. Podle výsledků výzkumu byly žáci úlohami motivováni. Obtížnost úloh je přiměřená úrovni matematických schopností žáků na gymnáziu. Vliv finanční tématiky na motivaci žáků nebo řešení úlohy se neprojevil. Uvedené úlohy bych doporučovala zařadit do výuky matematiky za podmínek uve- dených v závěru práce. KLÍČOVÁ SLOVA slovní úlohy, motivace, geometrie, finanční gramotnost, gymnázium, matematika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the thesis is the use of selected tasks, which I created in my bachelor thesis, in the mathematics teaching at grammar schools. These are problematic word problems from geometry curriculum with financial themes. The aim of the thesis is to find out the role of the word problems in pupils’ motivation in teaching. The theoretical part describes the issue of motivation and pupil motivation for learning. I also deal with problem of word problems, their definition and typology. The practical part is focused on experiment with aim to find out the use of selected tasks in the mathe- matics teaching at grammar school. In the experiment, I primarily examined whether the tasks motivated pupils , how successful they were in solving and the influence of financial themes in selected tasks on the pupil’s emotional state or his success in solving the task. I processed statistical data quantitatively and qualitatively. To collect statistical data, I used a questionnaire and observation. The evaluation of the experiment includes statistics on pupils’ motivation to solve the tasks and pupils’ success in solving the task. According to research results, pupils were motivated by the tasks. The difficulty of the tasks is proportional to the level of mathe- matical abilities of pupils at grammar school. The influence of financial themes on pu- pils’ motivation or problem solving did not show up in the research. I would recommend to include the above mentioned tasks to the mathematics teaching under the conditions stated at the end of the thesis. KEYWORDS verbal problems, motivation, geometry, financial literacy, comprehensive school, mathe- matics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Kocourková 1.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Zuzana Kocourková 36 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Kocourková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Kocourková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Tůmová 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB