velikost textu

Nomádi vzdělávacího systému. Vícepřípadová studie transferů žáků základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nomádi vzdělávacího systému. Vícepřípadová studie transferů žáků základních škol
Název v angličtině:
Nomads of Educational System. Multiple Case Study of School Mobility of Pupils
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jan Vyhnálek, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.
Id práce:
159936
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPG4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
meziškolní mobilita žáků, kvalitativní výzkum, případová studie, spolupráce mezi školou a rodinou, sociální pole, sociální kapitál
Klíčová slova v angličtině:
school mobility, qualitative research, multiple case study, family and school cooperation, social field, social capital
Abstrakt:
Nomádi vzdělávacího systému Vícepřípadová studie transferů žáků základních škol Jan Vyhnálek Abstrakt Vícepřípadová kvalitativní studie tří transferů žáků základních škol v České republice je explorativní sondou do meziškolní mobility žáků, definované jako změna školy z jiného důvodu, než je postup na další úroveň vzdělávání (Rumberger, 2003). Otevírá ji přehledová studie výzkumných témat nejvýznamějších empirických statí meziškolní mobility z let 1991– 2016, ukazující nejednotnost terminologie, mezeru v poznání příčin a průběhu procesu přestupů žáků i potřebu kvalitativních výzkumů. Empirická část studie chce přispět k zaplnění této mezery a zkoumá transfery jako „sociální a vztahovou konstrukci“ (Zamora & Moforte, 2013, s. 59). Dva případy analyzují transfer navazující na tranzici žáků na druhý stupeň ZŠ, z nichž jeden je dítětem v pěstounské péči, třetí případ sérii transferů v neúspěšné snaze rodičů integrovat dítě s neurologickým a mentálním postižením (dětská mozková obrna) v ZŠ hlavního proudu. Zdrojem dat jsou hloubkové polostrukturované rozhovory s rodiči, žáky, učiteli, řediteli škol a externími odborníky, terénní poznámky a dokumenty. Jádrem studie jsou analytické narace přestupů s bohatě citovanými daty usnadňujícími naturalistickou generalizaci. Ukazuje se v nich vliv komunikace mezi školou a rodinou, role angažovaného rodiče, trackingu uvnitř školy, školního klimatu, stigmatizace žáků a rodin, důraz na výkon a sociální vyloučení. Přestup je obvykle výsledkem náhlého rozhodnutí rodičů po delší dobu probíhajícím zhoršování komunikace a pohody všech zúčastněných. Následně jsou případy analyzovány perspektivou teorie sociální praxe P. Bourdieu a teorie sociálního kapitálu J. Colemana. Ač původně zamýšlené jako soupeřící, tyto teorie se v analýze ukázaly jako vhodný nástroj interpretace v jejich propojení. Ve všech případech lze transfery interpretovat jako výsledek procesu, kdy nedostatečná ontologická komplicita dítěte nebo rodiče ve školním prostředí vyvolává vylučující reakci sociálního pole, projevující se stigmatizací dítěte nebo rodiny a agresivitou v komunikaci mezi personálem školy, dítětem a rodinou. Rodiče jsou vnímaví pro etickou kvalitu prostředí, vyhodnocují sociální kapitál školy a snaží se ho posílit. Tím v pozici angažovaných rodičů otevírají hru o pravidla, pro kterou nemají dostatečný kapitál, a nakonec řeší vyhrocení vztahové situace transferem dítěte do jiné školy. Z hlediska volby se transfery ukázaly jako reaktivní odpověď rodiče na zvýšený tlak pole a zároveň strategické hledání školy s vyšším sociálním kapitálem. Nalezení takové školy bylo základem úspěšnosti transferu. Studie dokumentuje souvislost problematiky přestupů s dalšími tématy jako rivalita škol, diferenciace vzdělávání, role ředitele, pěstounská péče nebo role školských poradenských zařízení. Klíčová slova meziškolní mobilita žáků, kvalitativní výzkum, případová studie, spolupráce mezi školou a rodinou, sociální pole, sociální kapitál
Abstract v angličtině:
Nomads of Educational System Multiple Case Study of School Mobility of Pupils Jan Vyhnálek Abstract The thesis explores school mobility – “students making nonpromotional school changes” (Rumberger, 2003), in the Czech Republic through qualitative multiple case study. It begins with a review of the most significant empirical studies in school mobility (1991–2016), highlighting a gap in research into the causes and processes of pupils’ transitions and the need for qualitative research. To contribute to filling this gap, two cases of transfers following the transition from primary to lower secondary school and one case of attempts to integrate a child with cerebral palsy into mainstream schooling were explored as a “social and relational construction” (Zamora & Moforte, 2013, p. 59). The core of the thesis is an analysis of data based on in-depth, semi-structured interviews conducted with parents, pupils, teachers, school principals and external experts, field notes and documents providing three analytical narrations of these transitions. Rich use of data segments allows naturalistic generalisation. The analysis features the role of communication between school and family, the role of engaged parents, school tracking, school climate, social stigmatization of pupils and families, and stress on academic outcomes during the process of changing schools. The cases were then analysed according to the theories of social practice proposed by P. Bourdieu and the theory of social capital by J. Coleman. Intended originally as rival theories, integrating them provided a useful analytical tool. School mobility is viewed as the result of a process where the weak ontological complicity of a child or parent in the school environment causes a reaction in the social field that manifests as stigma and aggression. Parents receptive to the ethical quality of the environment evaluate the social capital of the school and attempt to improve it, starting a game for rules for which they lack sufficient capital. They resolve the escalated exclusion dynamic in the school environment by transferring the child to another school, combining reactive and strategic aspects of the choice. The study also reveals other topics, such as school rivalry, tracking in education, the role of school principals, foster care and the role of school counselling facilities. Keywords school mobility, qualitative research, multiple case study, family and school cooperation, social field, social capital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Vyhnálek, Ph.D. 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Vyhnálek, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Vyhnálek, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Jan Vyhnálek, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 515 kB