velikost textu

Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů
Název v angličtině:
Decisions of administrative courts concerning actions against the decision of administrative body in cases of administrative delicts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Zíma
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
159816
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Plná jurisdikce, moderační právo soudu, soudní přezkum správních deliktů
Klíčová slova v angličtině:
Full jurisdiction, right to moderate decision, judicial review of administrative delicts
Abstrakt:
Abstrakt v Českém jazyce Název: Rozhodování správních soudů o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správních deliktů Tématem této práce je analýza současné právní úpravy a soudní praxe v oblasti soudního přezkumu rozhodování správních orgánů o správních deliktech. Úvodem této práce autor stručně shrnuje historický vývoj právní úpravy správního soudnictví a vlivu mezinárodní právní úpravy a soudní praxe na tento vývoj. Autor této práce se zabývá mezinárodními požadavky na rozhodování v plné jurisdikci a s tím související právní úpravou České republiky. V tomto kontextu dále autor zkoumá vybrané právní úpravy v Německu a v Polsku. Práce analyzuje, zda česká právní úprava požadavky na rozhodování v plné jurisdikci splňuje či nikoli. Autor této práce zkoumá vybraná specifika soudního řízení o přezkumu rozhodnutí o správním deliktu a vliv judikatury na procesní limity této právní úpravy. Práce analyzuje soudní judikaturu a její vliv na rozšiřování soudní ochrany pachatele správního deliktu. Autor této práce se rovněž zabývá uplatněním moderačního práva správního soudu, právní úpravou tohoto práva, jeho faktickou aplikací a úskalím, které současná právní úprava přináší. Dále práce pojednává o prolamování základních zásad správního soudnictví stanovených, mimo jiné, ustanovením § 75 odst. 1 SŘS, a to zejména v kontextu aplikace retroaktivity ve prospěch pachatele a jejího uplatnění ve správním soudnictví. Autor této práce také předkládá a rozebírá důvody, proč k dílčím prolomením zákonné úpravy správní soudy došly. Autor práce se rovněž okrajově věnuje problematice oživlých rozhodnutí a poukazuje na nutnost jejího legislativního řešení. Závěrem práce autor činí dílčí závěry o splnění požadavku rozhodování v plné jurisdikci, poukazuje na tendenci správních soudů rozšiřovat soudní ochranu pachatele správního deliktu a předkládá několik úvah o současných problémech této oblasti soudního řízení a předkládá několik možných návrhů řešení de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract in English Title: Decisions of administrative courts concerning actions against the decision of administrative body in cases of administrative delicts A subject matter of this thesis is analysis of current law and judicial practice in field of review of decisions of administrative bodies in cases of administrative delicts. In introduction of the thesis the author briefly sums up the historical development of the administrative jurisprudence and the influence of international regulation and judicial decisions of the international courts. The author describes and analyzes international requirements on deciding in full jurisdiction and relevant law in the Czech Republic. In this context, the author briefly analyzes the current and relevant law in Germany and Poland. The thesis analyzes whether the Czech law meets the requirements on deciding in full jurisdiction of not. The author describes chosen particularities of law regarding the judicial review of administrative delicts and the influence of judicial decisions upon the limits of the relevant law. The thesis further analyzes judicial decisions and its influence upon possible extension of protection of offender of administrative delict. The author further considers and analyzes court´s right to moderate the punishment, its legal scope and possible problems that the current law brings. The thesis further considers and analyzes the current tendencies to breach the legal boundaries of judicial review set by law, particularly by section § 75 par. 1 of SŘS – mainly in context of application of retroactivity in favor of the offender. The author further considers the reasoning for such breaches of written law. In conclusion, the author sums up individual conclusions regarding the fulfillment of the requirement to decide in full jurisdiction, points out the judicial tendency to extent the protection of the offender despite the current written law and submits a number of possible solutions for fixing the conflict between the written law and judicial practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Zíma 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Zíma 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Zíma 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB