velikost textu

Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech
Název v angličtině:
Cognitive construct of attachment by addicted people
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Ivana Křížová
Školitel:
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Oponenti:
Lenka Lacinová
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Konzultant:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Id práce:
159783
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Citová vazba; kognitivní konstrukty; raná maladaptivní schémata; osobnostní konstrukty; syndrom závislosti
Klíčová slova v angličtině:
Attachment; Cognitive Constructs; Early Maladaptive Schemas; Personality Constructs; Addiction Disorder
Abstrakt:
Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech vztah mezi typem citové vazby a kognitivními konstrukty, které se k ní váží. Práce vychází z teorie o tvorbě osobnostních konstruktů a významů na události v životě jedince. Teoretická část se věnuje popisu citové vazby, kognitivních konstruktů a závislostní problematiky. Empirická část popisuje design výzkumu a analýzu dat. Výzkum byl realizován pomocí výzkumné baterie, která měřila typ citové vazby, raná maladaptivní schémata a kognitivní konstrukty vztahující se k citové vazbě. Výzkumná baterie se skládala z metod Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR) , Young Schmeas Questionnaire (YSQ) a nestandardizovaného Dotazníku kognitivních konstruktů (DKK). Výzkumný soubor se skládal z celkem 91 respondentů, výzkumné skupiny složené z respondentů s diagnostikovaným syndromem závislosti a dvou srovnávacích skupin, skupiny respondentů z neklinické populace a skupiny respondentů s psychiatrickým onemocněním. Zjištěné výsledky částečně potvrzují vztah mezi kognitivními konstrukty a typem citové vazby. Zároveň bylo potvrzeno, že shoda měření typů citové vazby dvěma odlišnými metodami je významně vyšší u bezpečného typu citové vazby. Skupina lidí se závislost se jak v typu citové vazby, tak v podobě kognitivních konstruktů, významně odlišuje od obou srovnávacích skupin, neklinická skupina dosahovala významně lepších výsledků, skupina psychiatrická naopak významně horších. Ukazuje se také vliv typu výzkumné skupiny na typ citové vazby i na podobu kognitivních konstruktů. KLÍČOVÁ SLOVA Citová vazba; kognitivní konstrukty; raná maladaptivní schémata; osobnostní konstrukty; syndrom závislosti
Abstract v angličtině:
Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to explore if is a relation between attachment style and the cognitive constructs that are associated with it by addicted people. The thesis is based on on the theory of personal constructs and personal meaning of events in the life of people. The theoretical part describes theory of attachment, cognitive constructs and addiction. The empirical part describes research design and data analysis. To the research was used a research battery that measured attachment style, early maladaptive schemas and cognitive constructs related to attachment. The research battery consisted of Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR), Young Schemas Questionnaire (YSQ) and non-standardized Cognitive Construct Questionnaire (DKK). The research group consisted of 91 probands, probands with addicted disorder, probands with psychiatric disorder and non-clinical population. Results are partly confirmed relation between cognitive constructs and attachment style. It was confirmed that the consensus of measurement of the attachment styles is significantly higher in the safe style of attachment. Addicted probands had significantly differend results in attachment styles and cognitive constructs, the non-clinical group achieved better results, the psychiatric group, on the other hand, significantly worse. I also shows the influence of research group on the attachment style and the form of cognitive constructs. KEYWORDS Attachment; Cognitive Constructs; Early Maladaptive Schemas; Personality Constructs; Addiction Disorder
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Křížová 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ivana Křížová 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Křížová 233 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Křížová 162 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Ivana Křížová 686 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lenka Lacinová 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 484 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 703 kB
Stáhnout Errata Bc. Ivana Křížová 413 kB