velikost textu

Oddlužení podnikatele v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení podnikatele v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Discharge from Debts of an Entrepreneur in the Insolvency proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vítězslav Pleva
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
159702
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oddlužení, podnikatel, závod
Klíčová slova v angličtině:
discharge of debts, entrepreneur, company
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této práce je podnikatel – fyzická osoba v insolvenčním řízení, jehož úpadek je řešen oddlužením. Práce se snaží se identifikovat problematická místa v současné úpravě, která mohou negativně ovlivnit průběh insolvenčního řízení. Především se práce zaobírá subjektivní přípustnosti oddlužení a dosavadním vývojem v této problematice vyloženým na judikatuře vyšších soudů, dále se zabývá provozem závodu v oddlužení a postavením věřitelů, kteří se na provozu podílejí, zabývá se příjmy podnikatele a jejich použitelnosti v rámci oddlužení včetně rozdílné praxe soudů při posuzování dostatečné výše příjmů ke schválení oddlužení a konečně také rozebírá problematiku rizika podnikání a odpovědnosti podnikatele, kde se věnuje odpovědnosti podnikatele za včasné podání návrhu, přenášení podnikatelského rizika v neposlední řadě také následkům insolvenčního řízení pro podnikání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Topic of this work is an entrepreneur – a natural person in the insolvency proceeding, whose bankruptcy is solved through the discharge of debts. It attempts to identify problematic issues of the current legislation, which might adversely affect the course of insolvency proceeding. The work deals primarily with the subjective admissibility of the discharge of debts and with to date development in that matter which will be explained on the ground of previous decisions of superior courts. It also describes the operation of the enterprise, which is in the process of the discharge of debts, and the status of the creditors, who participate in the enterprise’s performance. It deals also with the income of an entrepreneur and its usability in pursuance of the discharge of debts including the different judicial practice in assessing sufficient income for the permission of the discharge of debts. And finally, it addresses the issue of a business risk and the liability of the entrepreneur with a special emphasis on the entrepreneur’s liability for a timely filing of a proposal, the shift of the business risk on a third party and last but not least the consequences of the insolvency proceeding on running a business.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vítězslav Pleva 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vítězslav Pleva 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vítězslav Pleva 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB