velikost textu

Vybrané aspekty činnosti Mezinárodní organizace práce v historickém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty činnosti Mezinárodní organizace práce v historickém kontextu
Název v angličtině:
Selected aspects of the International Labour Organisation activities in the historical context
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Mariana Šebesta
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
159698
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní organizace práce, Úmluva MOP, Diskriminace, Pracovní právo
Klíčová slova v angličtině:
International Labour Organisation, ILO Convention, Discrimination, Labour Law
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je zhodnocení činnosti Mezinárodní organizace práce (MOP) v kontextu jejího historického vývoje. V současné době se MOP vymezuje jako specializovaná organizace OSN, jejímž cílem je prosazování mezinárodně uznaných lidských a pracovních práv a prosazování sociální spravedlnosti. Díky unikátní tripartitní struktuře, ve které jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a vlády zastoupeny v řídících orgánech a bohaté normotvorné činnosti, přispěla tato organizace nejen k tvorbě mezinárodního pracovního práva, ale zejména ovlivnila pracovní právo všech jejích členských zemí včetně České republiky. Důvodem výběru tohoto tématu byl můj zájem o problematiku tvorby mezinárodního pracovního práva v rámci studijního pobytu na Právnické fakultě univerzity v Passau. K mezinárodním pramenům pracovního práva patří mimo jiné úmluvy MOP, které přijímá její vrcholný orgán – Mezinárodní konference práce a následně dochází k jejich ratifikaci členskými zeměmi. Tvorbou úmluv se MOP dle mého názoru nejvíc zasloužila o podporu sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Výsledek normotvorné činnosti demonstruji zejména rozborem osmi nejdůležitějších úmluv, které jsou společně označovány jako Základní pracovní standardy. Česká republika všechny uvedené úmluvy ratifikovala a tím významně obohatila české pracovní právo. Největší pozornost jsem věnovala těm úmluvám, které se týkají zákazu a okamžitých opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce, a také zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání. V kontextu vlivu úmluv na právní řád České republiky jsem podstatnou část práce věnovala konkrétním vnitrostátním právním normám upravujícím ochranu a pracovní podmínky mladistvých. Podrobně je také zpracovaná vnitrostátní právní úprava norem, které jsou významné z hlediska doktríny zákazu diskriminace a rovného zacházení. Základním cílem této rigorózní práce je na historickém a politickém pozadí vzniku a vývoje MOP popsat a zanalyzovat proces tvorby mezinárodních standardů a jejich následnou transpozici do vnitrostátních právních řádů. Pod vlivem současného světového vývoje a hlubokých společenských změn věnuji pozornost také přetrvávajícím problémům, které MOP v současnosti ve vztahu k tvorbě a aplikaci úmluv a doporučení řeší. Zejména se jedná o nedostatek flexibility jejich úmluv, které nedokážou vždy pružně reagovat na aktuální problémy dneška. Proto je stěžejní část této rigorózní práce věnována aktuálním problémům MOP, kterými jsou zejména migrace, nucená práce, nezaměstnanost, dětská práce a diskriminace. Od těchto problémů se odvíjí i strategické cíle a vize MOP, kterými se zabývám v poslední části rigorózní práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this rigorous thesis is the elaboration on the activities of the International Labor Organisation (ILO) in the context of its historical development. In recent times, the ILO has profiled as the specialised institution of the UN with the aim to promote the internationally accepted human and labor rights and social justice. Due to a unique tri-partite structure (consisting of representatives of employees, employers and governments in its bodies) the ILO has contributed not only to the creation of international labor law, but especially influenced domestic labor laws of all its member states including the Czech Republic. The reason for chosing this topic was my interest in international labor law aspects during my studies at the Law faculty of the Passau university. The ILO conventions are main sources of international labor law which are approved by its superior body – International Labor Conference and then ratified by member states. The ILO conventions have mostly contributed to the support of social justice and internationally accepted human and labor rights. The results of legislative activities are demonstrated in my thesis especially by a detailed analysis of eight most important conventions which are referred to as the Core Labor Standards. The Czech Republic ratified all mentioned conventions which significantly enriched Czech labor law. I have focused on conventions dealing with immediate measures of the elimination of the worst forms of child labor and with the prohibition of employment discrimantion. In the context of the impact of conventions on Czech legal system, I have devoted a major part of my thesis to individual Czech legal rules governing the protection and work conditions of young employees. I have also elaborated on domestic legal rules which are important for the doctrine of the fair labor treatment and the prohibition of the discrimination. The major aim of my rigorous thesis is to elaborate and analyse the historical and political impact on the ILO´s procedures of the creation of the international standards and their transposition to domestic legal systems. In light of the current worldwide development and substantial social changes, I have further described ongoing issues which the ILO needs to address in relation to the creation and practical application of its conventions and recommendations. The conventions are not always flexible enough to react promptly and efficiently on new developments in the areas of migration, forced labor, unemployment, child labor or discrimination. These new developments should influence strategic goals and visions of the ILO which I have commented in the last part of my thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mariana Šebesta 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mariana Šebesta 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mariana Šebesta 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB