text size

Redefinícia pojmu staroby v kontexte potrieb spoločnosti 21. storočia. Predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti k seniorom SR a ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Redefinícia pojmu staroby v kontexte potrieb spoločnosti 21. storočia. Predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti k seniorom SR a ČR
Title (in czech):
Redefinice pojmu staroby v kontextu potřeb společnosti 21. století. Předsudky a stereotypy přetrvávající ve společnosti k seniorům SR a ČR
Titile (in english):
Redefiniton of senescence in context of society's needs in 21. century. Prejudice and stereotypes in society towards seniors in Slovak and Czech Republic
Type:
Rigorosum thesis
Author:
PhDr. Jarmila Mészárosová
Opponents:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
PhDr. Bc. Lenka Bočková
Consultant:
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Thesis Id:
159694
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Social Work (21-KSOCP)
Study programm:
Social Policy and Social Work (N6731)
Study branch:
Social Work (SOCP)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
20/04/2016
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
staroba, senioři, stereotypy, předsudky, mýty, mezigenerační spolužití, diskriminace, zneužívání, násilí, starostlivost
Keywords:
old age, elderly people, stereotypes, prejudice, miths, multigenerational live, discrimination, abuse, violance, care
Abstract (in czech):
Práca sa zaoberá definovaním obdobia staroby, postavením a problémami starších ğudí v spoločnosti, pričom dôraz kladie na predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti voči tejto vekovej skupine. Starnutie populácie a zvyšovanie strednej dĝžky života si vyžaduje nový náhğad a prístup spoločnosti k seniorom a potrebu predĝženia aktívneho veku. K zvýšeniu participácie starších ğudí na spoločenskom dianí a rôznych oblastiach života spoločnosti je potrebná zmena prístupu mladej i staršej generácie. Cieğom tejto práce je preto priniesť nové poznatky a názory na obdobie staroby a situáciu starších ğudí v spoločnosti, interpretovať a definovať spoločensky pozitívnu a žiaducu rolu starého človeka z pohğadu mladšej i staršej generácie. Kľúčové slová: staroba, seniori, stereotypy, predsudky, mýty, medzigeneračné spolužitie, diskriminácia, zneužívanie, násilie, starostlivosť. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
In thesis we are trying to define period of old age, status of of old people and problems they may face in society. Focus is aimed mainly on prejudice and stereotypes that are still present in our society towards elderly people. Aging of population and rising of middle period of life needs new view and approach of society towards elderly people and need to raise productive time of older people. To change participation of elderly people in society and other aspects of life of society we need to change the approach of young generation but also the approach of older generation. Goal of this thesis is therefor bring new knowledge and opinions on the old age and situation of elderly people in society. Interprete and define social positivism and desirable role of elderly people towards younger but also older generation. Key words: old age, elderly people, stereotypes, prejudice, miths, multigenerational live, discrimination, abuse, violance, care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Jarmila Mészárosová 2.51 MB
Download Abstract in czech PhDr. Jarmila Mészárosová 152 kB
Download Abstract in english PhDr. Jarmila Mészárosová 151 kB
Download Opponent's review PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 694 kB
Download Opponent's review PhDr. Bc. Lenka Bočková 171 kB
Download Defence's report 151 kB