velikost textu

Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Název v angličtině:
Supporting measures on impairment of an adult´s capacity to legal acts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Karolová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
159653
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
schopnost právně jednat, omezení svéprávnosti, duševní porucha
Klíčová slova v angličtině:
capacity to legal acts, limitation of legal capacity, mental disorder
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Tato rigorózní práce rozebírá problematiku podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. Jde o téma aktuální s ohledem na poměrně rozsáhlé změny, které v této oblasti přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této rigorózní práci jsou analyzovány jednotlivé dílčí otázky, a to jak spíše teoretické (například historický vývoj v této oblasti, ústavněprávní aspekty zvolené problematiky), tak praktické (například otázky související se zjišťováním duševní poruchy a jejího vlivu na schopnost právně jednat, otázky občanských průkazů osob s narušenou schopností právně jednat atd.). Detailní analýza každého jednotlivého podpůrného opatření je pak provedena v samostatné kapitole, přičemž každý z těchto institutů je zároveň porovnán se zahraniční právní úpravou (buď s občanským zákoníkem Québecu, nebo s rakouským občanským zákoníkem – ABGB). V těchto částech rigorózní práce je poukázáno i na některá problematická ustanovení právních předpisů a případně též doporučení k novelizaci zákona. V závěru jsou jednotlivé poznatky, k nimž bylo při zpracování této rigorózní práce dospěno, stručně shrnuty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH This rigorous thesis focuses on the topic of supporting measures on impairment of an adult’s capacity to legal acts. The topic is actual, because of quite radical changes in legislation that were brought by the effectiveness of the Civil Code No. 89/2012, Coll. This rigorous thesis also analyses some partial questions that are more or less theoretical (for example the analysis of some historical consequences or constitutional aspects of the topic) as well as practical (for example questions that are related to the detection of a mental disorder and its influence on the capacity to legal acts, questions related to ID card of an adult, whose capacity to legal acts is impaired etc.). Detailed analysis of each supporting measure is contained in a separate chapter and each of these institutes is also compared with a foreign legislation (with the Civil Code of Québec or with the Austrian Civil Code - ABGB). In these parts of this rigorous thesis are also some problematic legal provisions pointed out, eventually some recommendations for amendments to effective legislation are given. The particular insights, which came as a result of the analysis, are briefly summarized in the conclusion of this rigorous thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Karolová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Karolová 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Karolová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB