velikost textu

Role mitochondriálního energetického metabolismu v buněčné senescenci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role mitochondriálního energetického metabolismu v buněčné senescenci
Název v angličtině:
The role of mitochondrial energy metabolism in cell senescence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Zima
Vedoucí:
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Alena Pecinová, Ph.D.
Konzultanti:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Id práce:
159475
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mitochondrie, bioenergetika, senescence
Klíčová slova v angličtině:
mitochondria, bioenergetics, senescence
Abstrakt:
ABSTRAKT Buněčná senescence představuje trvalé zastavení buněčného cyklu a je chápána jako aktivní odpověď buňky na nejrůznější formy stresu, jakými jsou zejména aktivace některých onkogenů, vystavení působení určitým cytokinům či chemikáliím, hyperoxie a v neposlední řadě také poškození a ztráta ochranných telomerických sekvencí chromozómů - obecně poškození DNA. Senescentní buňky jsou charakteristické svým protáhlým a zploštělým buněčným tělem. Rozsáhlé změny genové exprese u senescentních buněk mohou hypoteticky vést též ke zvýšení hladin určitých povrchových proteinů. Jedním z takových proteinů může být i buněčná adhezivní molekula L1 (L1CAM), která je v populaci buněk exprimována heterogenně. Tato práce popisuje dosavadní poznatky týkající se výzkumu buněčné senescence, jejích charakteristik i způsobů jejího navození. Práce dále dává do souvislosti výskyt L1CAM u senescentních buněk linie A375 a zaměřuje se na výzkum dvou subpopulací, a sice na subpopulaci exprimující L1CAM v malém množství a na subpopulaci exprimující L1CAM ve větším množství (v rámci jedné populace došlo k vysortování těchto dvou subpopulací). Ústřední otázkou práce je měření spotřeby kyslíku a extracelulární acidifikace populace senescentních buněk exprimující malá a velká množství L1CAM pomocí metabolického analyzátoru Seahorse XFe24. Získaná data poukazují na existenci korelace mezi množstvím povrchového L1CAM a zvýšením buněčného metabolismu. Klíčováslova:buněčnásenescence,L1CAM,metabolismus,bioenergetika,glykolýza, oxidačnífosforylace,metabolickýanalyzátorSeahorse,respirace,oligomycin,FCCP, antimycinA,rotenone,2-DG.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Cellular senescence represents status, when the cells cease to divide and remain in permanent cell cycle arrest. Senescence is considered to be an active response of the cell to various extrinsic and intrinsic types of stress such as certain oncogene activation, exposing to several cytokines or drugs and damaged and/or uncapped telomeres. Senescent cells are characterised by extensive modification of gene expression, flattened and enlargement of cellular body. Hypothetically, altered gene expression may lead also to increase of certain surface proteins expression. Such protein can be L1 cell adhesive molecule (L1CAM), which is expressed heterogeneously within the population. This Thesis describes current knowledge of cellular senescence, the mechanism, which may result in establishment of senescence phenotype, and also the characteristic markers of senescence. Thesis also puts together the heterogeneity of L1CAM expression in A375 senescent cells with oxygen consumption rate and extracellular acidification rate performed by Seahorse XFe24 metabolic analyser. Therefore, ells were sorted according to their levels of expressing L1CAM onto low and high L1CAM expressing subpopulations. Obtained data show potential correlation between the rate of L1CAM expression in A375 cells and the metabolic rate. Keywords:cellularsenescence,L1CAM,metabolism,bioenergetics,glycolysis,oxidative phosphorylation,Seahorsemetabolicanalyser,respiration,oligomycin,FCCP,rotenone, antimycinA,2-DG.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Zima 7.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Zima 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Zima 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alena Pecinová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB