velikost textu

Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990
Název v angličtině:
Kopřivnice in the process of political changes in 1989/1990
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Stanislav Peš
Školitel:
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Oponenti:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
Id práce:
159298
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tranzice, Demokracie, 17. listopad 1989, Volby, Občanské fórum, Orální historie, Demonstrace, Revoluce.
Klíčová slova v angličtině:
Transition, Democracy, 17 November 1989, Election, Civic forum, Oral history, Demonstration, Revolution.
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Předložená disertační práce Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990 se zaměřuje na popis a analýzu událostí souvisejících s rozpadem posttotalitního autoritářského režimu v ČSSR a přechodem k demokracii v podmínkách středně velkého severomoravského města Kopřivnice. Cílem je nejen zachytit průběh politických změn následujících po 17. listopadu 1989, ale také společenských a hospodářských, které následovaly. Svým obsahem tedy práce zahrnuje časově události od počátku roku 1986 do listopadových komunálních voleb v roce 1990. V první kapitole je popsána metoda orální historie, její pozice v moderní vědě, ale také v praxi předložené práce. Druhá kapitola se zaměřuje na obecné rysy posttotalitního autoritářského režimu v ČSSR před rokem 1989 a předpoklady pro změnu, které se začínaly postupně objevovat v rámci samotného Československa a jeho společnosti. Třetí kapitola analyzuje problematiku „Sametové revoluce“ z hlediska teorie revoluce, klade si otázku, zda je možné změnu, ke které dochází v listopadu 1989, nazvat revolucí a události zkoumá z pohledu teorie tranzice. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na vysvětlení základních milníků v historii města, které ovlivnily jeho rozvoj, skladbu obyvatelstva a význam v rámci regionu. V páté kapitole Kopřivnice před 17. listopadem 1989 je popsán systém fungování národních výborů, jejich orgánů a význam ve státní správě. Analyzuji aktuální situaci ve městě těsně před 17. listopadem 1989 z pohledu vedení města řízeného městským národním výborem. Šestá kapitola popisuje průběh dní těsně po 17. listopadu. Zaměřuji se na popis událostí, jak za sebou následovaly, prosakování prvních zpráv o událostech na Národní třídě a reakcí na ně. V sedmé kapitole je za pomoci metody orální historie se zakladateli občanského fóra v Kopřivnici a porovnáváním dochovaných archivních materiálů popsán vznik místního fóra. V osmé kapitole je porovnán vývoj během prvních deseti dní po zásahu na Národní třídě v centru dění Praze, dalším velkém městě Plzni a středně velkých městech typologicky podobných Kopřivnici. Problematické zajišťování informací a postavení lokálních médií je náplní deváté kapitoly. Desátá kapitola je věnována tzv. přechodové fázi, tedy období od 16. ledna - demise rady městského národního výboru - do 24. listopadu 1990, kdy se konaly komunální volby do městského zastupitelstva. V kapitolách věnovaných parlamentním a komunálním volbám je analyzován zejména vliv, jaký měly tyto volby pro kopřivnický region a také jakou úlohu sehrály v širších souvislostech. Poslední kapitola se zaměřuje na období po volbách v roce 1990.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis entitled‚ Kopřivnice in the process of political changes in 1989/1990‘ consists of a description and analysis of events connected to the disintegration of the post-totalitarian authoritarian regime in Czechoslovakia and deals with the transition to democracy of the medium-sized North Moravian town, Kopřivnice. My aim is to record not only the course of political changes, but also social and economic development after 17 November 1989. In terms of time, the thesis covers the period from 1986 to the municipal election in November 1990. The first chapter describes the oral history method, its position in the modern science and in the practical part of this thesis. The second chapter deals with the characteristics of the post-totalitarian authoritarian regime in Czechoslovakia before 1989 and the pre-existing conditions for the subsequent changes which took place in Czechoslovakia and Czech society. The third chapter analyses the field of the Velvet Revolution in revolution theory terms. It examines, if it is possible to consider the change as a revolution, and it studies the events in November 1989 from the point of view of the theory of transition. The third chapter explains the basic milestones in the history of the town which influenced its development, its population structure and its importance in the regional framework. The fourth chapter ‚Reflection of Kopřivnice before 17 November 1989‘ describes the functioning of the town’s municipal commitees and their significance in state administration. The current situation in the town just before 17 November 1989 is analysed from the position of the town leadership carried out by the local municipal commitee. The fifth chapter is devoted to the course of days shortly after 17 November 1989. I concentrate on the sequence of events – from the first leak of information about the events in Prague to the response to them. The sixth chapter implements the oral history method in order to investigate the creation of the local Civic Forum according to archive materials and interviews with contemporary witnesses. The seventh chapter compares the development during the first ten days after the intervention in Prague with another city - that of Plzeň and with medium-sized towns typologically resembling Kopřivnice. The position of local media and the problematic search for information is the content of the eighth chapter. The nineth chapter highlights the transition phase – from 16 January when the demise of the Municipal Council occurred to 24 November 1990 when the first communal election of a municipal government was held. The chapters dedicated to parliamentary and communal elections analyse the influence of the elections on the region of Kopřivnice and in a broader perspective as well. The final chapter summarizes the period after the elections in 1990.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Peš 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Peš 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Peš 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Stanislav Peš 415 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc. 960 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB