velikost textu

Skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Termination of employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Mojmír Vonka
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
159197
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní poměr, skončení pracovního poměru, zaměstnanec, zaměstnavatel
Klíčová slova v angličtině:
labour relationship, termination of employment, employee, employer
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tématem mé rigorózní práce je skončení pracovního poměru. Toto téma jsem si zvolil hlavně proto, že se týká každého člověka, ať už působí jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Skončení pracovního poměru je téma velice aktuální, neboť rozporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci neustále přibývá. Předmětem této práce je vystihnout a charakterizovat zásady skončení pracovního poměru, rozebrat způsoby skončení pracovního poměru, obecné otázky vzniku a skončení pracovního poměru, analyzovat právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru, právní události směřující ke skončení pracovního poměru, úřední rozhodnutí směřující ke skončení pracovního poměru, skončení pracovního poměru založeného jmenováním - odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa, nároky související se skončením pracovního poměru a také zhodnotit platnou právní úpravu včetně návrhů de lege ferenda. Vycházím přitom ze soudní judikatury, která reflektuje problémy vznikající při aplikaci právní úpravy pracovního práva v praxi.  
Abstract v angličtině:
Abstract in English The topic of my thesis is the termination of employment. The theme I have chosen mainly because it concerns every person, whether acting as an employee or an employer. Termination of employment is a topic very timely, because of contradictions between employers and employees is constantly increasing. The subject of this paper is to describe and characterize the principles of termination of employment, parsing methods of termination of employment, general questions origination and termination of employment, analyze the legal proceedings leading to the termination of employment, legal events leading to the termination of employment, the official decision leading to termination of employment, termination of employment based appointment - dismissal from the post of a senior employee or a waiver of the place, claims related to the termination of employment and also to evaluate the applicable legislation, including proposals de lege ferenda. I proceed from the courts, which reflects the problems arising from the application of rules of labour law in practice.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mojmír Vonka 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Mojmír Vonka 150 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mojmír Vonka 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mojmír Vonka 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 427 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 414 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB