velikost textu

Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů : Komparace evropské a české právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů : Komparace evropské a české právní úpravy
Název v angličtině:
The legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships : A Comparative Study of the European and Czech Legal Approach
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jozef Čupa
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
158985
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Komparace evropské a české právní úpravy ABSTRAKT Obsahem práce je právní rozbor institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Jelikož se jedná o komparativní studii evropské a české právní úpravy, autor v ní srovnává právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů obsaženou ve směrnici Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů („Směrnice“) s českou právní úpravou obsaženou v zákoníku práce, jakož i v dalších zvláštních zákonech. Podstatná část práce je věnována rozboru příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, jelikož tato jednak vysvětlují, tak i dotvářejí právní úpravu obsaženou ve Směrnici a současně jsou také závazná při výkladu a aplikaci přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle českého práva. Autor v práci rovněž poukazuje na četné nesrovnalosti, které nastaly v procesu implementace Směrnice do českého právního řádu, které s sebou přinášejí, v praxi, i značné aplikační potíže. Tím, že český zákonodárce přistoupil k poněkud volné transpozici Směrnice, vytvořil rozsáhlý prostor pro uplatnění přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to i v případech Směrnicí původně nezamýšlených. Autor se proto pokouší vsadit českou právní úpravu do „mantinelů“ daných Směrnicí a judikaturou Soudního dvora Evropské unie, odkazujíc přitom na početná rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Práce rovněž obsahuje de lege ferenda úvahy autora o možných, resp. zamýšlených změnách stávající české právní úpravy. Rozdílnost přístupu členských států Evropské unie k transpozici Směrnice do národních právních řádů ilustruje autor na tom, že srovnává českou a slovenskou právní úpravu a to v částech, ve kterých se obě úpravy nejvíce liší. Klíčová slova: přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů převod podniku hospodářská jednotka
Abstract v angličtině:
The legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships A Comparative Study of the European and Czech Legal Approach ABSTRACT The thesis contains a legal analysis of the transfer of rights and obligations from employment relationships. Since it is a comparative study of the European and Czech legal approach, the author compares the legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships contained in the Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (“Directive”) with the Czech legal regulation contained in the Czech Labour Code, as well as in other special laws. The analysis of the respective rulings of the European Court of Justice forms a substantial part of the thesis, as these explain and complete the legal regulation contained in the Directive and are also to be observed when applying the transfer of rights and obligations from employment relationships under the Czech law. The author’s references to numerous discrepancies that had arisen in the process of transposition of the Directive into the Czech legal system and which give rise to considerable practical problems when applying the transfer of rights and obligations from employment relationships are also included in this thesis. As the Czech lawmakers opted for a rather loose transposition of the Directive, they created ample room for the application of the transfer of rights and obligations from employment relationships also in instances not originally envisaged by the Directive. Due to this fact the author attempts to confine the Czech legal regulation within the limits set by the Directive and the European Court of Justice’s case law, while simultaneously referring to multiple decisions of the Supreme Court of the Czech Republic. The thesis also contains the author’s de lege ferenda deliberations on possible or intended changes of the existing Czech legal regulation. A comparison is being drawn between the most striking differences between the Czech and Slovak legal regulation in order to illustrate the distinct approach the EU member states took when transposing the Directive into their national legal systems. Key words: the transfer of rights and obligations from employment relationships transfer of an undertaking economic entity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jozef Čupa 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jozef Čupa 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jozef Čupa 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB