velikost textu

Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních
Název v angličtině:
Judicial review of the decisions of public authorities in matters of private law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Natálie Křišťanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
158979
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Civilní proces, rozhodnutí orgánů veřejné správy, právní dualismus
Klíčová slova v angličtině:
Civil process, decision of public authorities, legal dualism
Abstrakt:
Předkládaná rigorózní práce pojednává o současné právní úpravě soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy v soukromoprávních záležitostech, která je včleněna do páté části občanského soudního řádu. Úvodem bude předestřen historický kontext této právní úpravy, stejně jako stěžejní motivy, které vedly k utvoření stávající podoby analyzované právní úpravy. Pozornost je věnována rovněž specifickým otázkám souvisejícím se zvoleným tématem, a to jednak otázce dualistické koncepce soudní ochrany, k níž bylo přistoupeno v rámci reformy správního soudnictví účinné ode dne 1. 1. 2003, jakož i problematice kompetenčních sporů, která je jednou z konsekvencí vynětí přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy o soukromých subjektivních právech z pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví a svěření této agendy civilním soudům, k čemuž došlo v rámci zmíněné reformy. Těžištěm práce je pak samotný popis platné a účinné páté části občanského soudního řádu, v rámci nějž bude zvláštní akcent kladen na problematické body této právní úpravy, přičemž hlavní snahou bude objasnit či vysvětlit sporná ustanovení, mimo jiné i za pomoci judikatury, a také publikací vyjadřujících mnohdy protichůdné názory vyřčené odbornou veřejností. Pro konkrétnější představu čtenářů budou také zmíněny vybrané oblasti, které podléhají či podléhaly rozhodování civilních soudů dle páté části občanského soudního řádu, a které zřetelně odráží specifika zvolené dualistické koncepce soudní ochrany. Závěr práce je věnován návrhům de lege ferenda, které by měly být výsledkem kritického posouzení stávající právní úpravy.
Abstract v angličtině:
The presented dissertation deals with the current legislation of judicial review of administrative decisions in civil matters, which is incorporated into the fifth part of the Code of Civil Procedure. The introduction outlines the historical context of this legislation, as well as the fundamental motives that led to the formation of the current form of the evaluated legal regulations. Attention is also given to specific issues related to the chosen topic, in particular the question of dualistic concept of judicial protection, adopted within the reform of the administrative judiciary effective from 1st January 2003, as well as the issues of a conflict of jurisdictions, which is one of the consequences of exclusion of the review of decisions of public authorities about private individual rights from the jurisdiction of courts deciding in administrative judiciary, and assigning this agenda to civil courts, which occurred within the context of the mentioned reform. The focus of this work is to describe the valid and effective fifth part of the Code of Civil Procedure, within which a special emphasis is placed on the problematic aspects of this legislation. The main aim will be to clarify or explain controversial provisions, if needed using case law, as well as the publications expressing sometimes conflicting opinions uttered by experts. To clarify the theme for the readers, selected areas that are or were subordinated to the decisions of the civil courts under the fifth part of the CPC will be discussed, because they clearly reflect the specifics of the chosen dualistic concept of judicial protection. The conclusion is devoted to de lege ferenda proposals which should be the result of a critical assessment of the existing legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Natálie Křišťanová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Natálie Křišťanová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Natálie Křišťanová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 262 kB