velikost textu

Ochrana osobnosti člověka se zvláštním zřetelem k právu na zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti člověka se zvláštním zřetelem k právu na zdraví
Název v angličtině:
Protection of personal rights with special focus on right to health
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Adéla Krtičková
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
158971
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobnosti, právo na život a zdraví, nemajetková újma
Klíčová slova v angličtině:
protection of personal rights, right to life and health, non-material harm
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce s názvem „Ochrana osobnosti se zvláštním zřetelem k právu na zdraví“ se zabývá specifickou částí oblasti osobnostních práv chránící základní hodnoty lidské společnosti, jimiž jsou zejména život, zdraví a další základní lidská práva. Úpravu práv chránících osobnost člověka nalezneme v předpisech různé právní síly napříč celým právním řádem. Rigorózní práce se specializuje na rozbor občanskoprávních předpisů, a také speciálních předpisů, z nichž nejvíce se věnuje neustále se rozšiřující oblasti práva zdravotnického. Práce poukazuje na dynamický vývoj ochrany osobnostních práv v českém právním řádu, především se zabývá podstatným rozšířením práv a povinností pacientů i zdravotnických pracovníků v souvislosti s nedávnou rekodifikací soukromého práva. V moderní době se každý člověk téměř denně setkává s určitým typem zásahu do jeho osobnostních práv, ať už jej podstupuje dobrovolně, či k němu dochází nelegálně. Rigorózní práce rozebírá jednotlivé způsoby ochrany proti těmto nezákonným zásahům, mapuje jejich vývoj a obsahuje úvahy o možných změnách úpravy do budoucna. K snadnějšímu proniknutí do obsáhlé problematiky, kterou ochrana osobnosti jistě je, slouží stručný rozbor související české i zahraniční judikatury.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis called „Protection of Personal Rights with Special Focus on Right to Health“ deals with a specific part of the area of personal rights, which protects core values, expecially life, health and other human rights. We can find the legislation dealing with protection of personality in regulations of various legal force. This thesis specializes in the analysis of civil law and special regulations, especially the expanding area of medical law. The thesis highlights the dynamic development of the protection of personal rights in the Czech law, especially the expansion of rights and obligations of patients and healthcare staff in connection with the recent recodification of private law. Nowadays there are a lot of specific legal and illegal interventions to someone´s personal rights. The thesis analyzes various methods of protection against this specific illegal interference related to historical consequences and the thesis also contains some ideas, how to change the legislation for the future. It also includes a brief analysis of Czech and foreign judicature, which can help with understanding the comprehensive questions in the area of protection of personal rights.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Krtičková 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Krtičková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Krtičková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB