velikost textu

Sousedské spory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sousedské spory
Název v angličtině:
Neighbourly disputes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbara Zítková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
158943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanský zákoník, sousedské spory, vlastnické právo
Klíčová slova v angličtině:
Civil Code, neighbourly disputes, ownership
Abstrakt:
Sousedské spory Abstrakt Diplomová práce s názvem „Sousedské spory“ rozebírá problematiku sousedského práva zejména z pohledu práva občanského. Vzhledem k tomu, že téma nespadá čistě do tohoto oboru, zabývá se práce také právem správním a okrajově trestním. Cílem práce je komplexněji pojednat o této velmi různorodé problematice, kterou se nezabývají pouze obory právní, ale též obory technické a jiné. Diplomová práce se snaží odpovědět na otázky: co znamená pojem sousedské právo, čím se tento obor zabývá, koho se dotýká, kde nalezneme jeho úpravu a jakou ochranu poskytuje náš právní řád v případě, že dohoda mezi sousedy není možná. Sousedské právo má velmi dlouhou historii, která sahá až do období starověkého Říma. Tehdy vzniklo mnoho právních institutů, které známe i dnes. Příkladem mohou být služebnosti. Z historických právních úprav se práce zabývá Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, který se stal inspiračním zdrojem při tvorbě současného občanského zákoníku. Dále pojednává také o občanských zákonících z let 1950 a 1964. Stěžejní úpravu nalezneme v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Současná právní úprava sousedského práva je podrobnější, rozsáhlejší a mnohem propracovanější než úpravy dřívější. Diplomová práce se věnuje zejména institutům jako je vlastnictví, držba a věcná břemena (zejména služebnosti). Dále se věnuje jednotlivým nežádoucím zásahům, mezi které patří imise, dále pak ohrožování sousedovy nemovitosti, vnikání chovaných zvířat na sousedův pozemek, odstraňování podrostů a převisů, spory o rozhrady atd. Závěrečné části jsou věnovány právní úpravě týkající se sousedského práva, obsažené ve stavebním zákoně, přestupkovém právu a trestním zákoníku. Nedílnou součástí práce je i kapitola týkající se ochrany, kterou poskytují správní orgány a soudy. Z hlediska lepší ilustrace právní úpravy jsou do diplomové práce zahrnuty i praktické příklady, které vycházejí z judikatury, z literatury, ale také ze situací, které jsem sama zažila. Klíčová slova: občanský zákoník, sousedské spory, vlastnické právo 1
Abstract v angličtině:
Neighbourly disputes Abstract The diploma thesis called Neighbourly disputes analyzes the issue of Neighboring Law, especially from the point of view of Civil Law. Given that the subject is not only concerned with Civil Law, the thesis also investigates Administrative Law and marginally Criminal Law. The purpose of the thesis is to deal with this very heterogeneous problem in a more complex way as it is not only in relation with legal fields, but also with technical and the others. The diploma thesis tries to answer these questions: what does the concept of Neighboring Law mean, what does this field deal with, whom it concerns, where can we find its legislation and which protection is provided by our legal order in case the agreement between the neighbors is not possible. Neighboring Law has a very long history, dating back to the time of ancient Rome. Many legal institutes we know today have emerged back then. Servitude is one example. This thesis also deals with historical legal adaptations, namely with the Austrian Code Civil of the 1811, which became an inspirational source in the creation of the current Czech Civil Code. It also deals with the Czech Civil Code from the 1950 and 1964. The crucial regulation can be found in the Civil Code No. 89/2012 Coll. The current legislation of Neighboring Law is more detailed, more extensive and much more sophisticated than previous adjustments. The diploma thesis mainly works with institutes such as ownership, possession and easements (especially servitude). It also provides an outline of individual unwanted interventions, including immissions, threats to neighboring real estate, entry of farmed animals to neighboring land, removal of undergrowths and overburden, disputes over settlements etc. The final sections are focused on Neighboring Law contained in the Construction Act, in the Offense Law and in the Criminal Code. An integral part of the thesis is the chapter describing a protection provided by the administrative authorities and by the courts. For better illustration of the legal regulation, the diploma thesis also includes practical examples based on the case law, the literature, but also on the situations I have experienced. Key words: Civil Code, neighbourly disputes, ownership 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbara Zítková 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbara Zítková 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbara Zítková 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 152 kB