velikost textu

Ženy migrantky jako aktivní občanky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Název v angličtině:
Migrant women as active citizens
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavla Jenková
Vedoucí:
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
Id práce:
158866
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migrace, integrace, gender, migrantky, narativní vyprávění, životní příběhy, občanství, aktivní občanství, veřejný život, privátní sféra, občanská angažovanost, participace
Klíčová slova v angličtině:
Migration, integration, gender, migrant women, life – story telling, citizenship, active citizenship, public life, private sphere, civic engagement, participation
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se snaží nabídnout nový pohled na migraci a integraci migrantek žijících v České republice a to prostřednictvím vyprávění deseti z nich. Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis tries to offer a new insight into migration and integration of migrant women living in Czech Republic by means of life-story telling of ten such women. By using this approach the author tries to deconstruct stereotypical understanding of migration as a threat or a security hazard for the accepting society, on the contrary she tries to picture migrant women and their life-stories as tales of people who consider Czech Republic their second home and who actively participate on its development. Citizenship is understood as a membership in society of which migrant women are also legitimate and active members. The thesis should contribute to building positive attitude towards migrant women in general and it also offers recommendations for the public as well as integration policy creators as to how migrant women can be reflected in context of migration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Jenková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Jenková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Jenková 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Věra Sokolová, Ph.D. 152 kB