velikost textu

Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.
Název v angličtině:
Psychological aspects of evidence assessment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Hurych
Vedoucí:
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Id práce:
158839
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní rozhodování, kognitivní iluze, heuristika kotvy, hindsight bias, konfirmační zkreslení, deplece ega
Klíčová slova v angličtině:
Law decision-making, cognitive illusions, anchoring heuristic, hindsight bias, confirmation bias, ego depletion
Abstrakt:
Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů: Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku usuzování a rozhodování v rámci procesu hodnocení důkazů, a to především za účelem identifikace a popsání kognitivních iluzí, které mohou tento proces negativně ovlivnit. Úvodem je také zmíněna vzájemná pozice psychologie a práva. Soudcovské rozhodování je nejprve popsáno teoretickými modely. V další části jsou popsány tři kognitivní iluze, které jsou významné v rámci procesu hodnocení důkazů. Jedná se o heuristiku kotvy, hindsight bias a konfirmační zkreslení. Dále jsou popsána rizika, která tyto kognitivní iluze představují pro hodnocení důkazů a zároveň jsou diskutována jejich možná opatření. Samostatná část diplomové práce je věnována fenoménu deplece ega, který by mohl představovat další limit kvality procesu hodnocení důkazů. Deplece ega popisuje pokles sebekontroly v případech, které vyžadují vynakládání souvislého úsilí. Soudci jsou tímto pravděpodobně také ohroženi. Jedním z důsledků deplece je i zvýšené užívání heuristik a silnější tendence zachovávat status quo, což se může nadále negativně odrazit na kvalitě rozhodování. Prostor je také věnován popisu a diskuzi možných opatření jednak vůči jednotlivým kognitivním iluzím jednak obecně vůči psychologické kontaminaci při hodnocení důkazů. Bohužel minimalizace důsledků kognitivních iluzí je velmi náročná. Jako efektivnější varianta se jeví prevence psychologické kontaminace, a to v podobě zaslepení či děleného rozhodování a v neposlední řadě také v podobě vzdělávání soudců, státních zástupců a policie ohledně relevantních psychologických poznatků. Množství prostudované literatury vede k závěru, že soudci jsou ve většině případů stejně náchylní k podlehnutí kognitivním iluzím jako běžná populace. Soudci se také vyznačují tzv. kognitivní slepou skvrnou, která jim neumožňuje objektivní náhled na svou zranitelnost kognitivními iluzemi. Soudcovská jistota ohledně rozhodnutí tudíž může být zkreslena. Klíčová slova Právní rozhodování, kognitivní iluze, heuristika kotvy, hindsight bias, konfirmační zkreslení, deplece ega
Abstract v angličtině:
Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify and describe cognitive illusions which can have a negative impact on the process of evidence evaluation. The mutual position of psychology and law in also considered within introductory chapters. The decision making of the judges is initially described by theoretical models. Three cognitive illusions that are essential for evidence evaluation are described in the following chapter. It is anchoring heuristic, hindsight bias and confirmation bias. Eventually risks, which these cognitive illusions represent for evidence evaluation, are described and forms of countermeasures are discussed. One chapter of the thesis is devoted to the description of ego depletion, which could pose another limit for the process of evidence evaluation. Ego depletion describes decline of self-control in cases which demand conscious effort. The judges are probably in a risk of ego depletion. This phenomenon can lead to higher vulnerability towards cognitive illusions and stronger tendency to maintain status quo. Possible countermeasures are described and discussed on one hand against anchoring, hindsight and confirmation bias and on the other against psychological contamination in evidence evaluation in general. Unfortunately, it seems that it is nearly impossible to completely remedy the impact of cognitive illusions. Thus, it might be more effective to prevent psychological contamination by means of blinding or divided decision-making. It is also important to educate judges, state representatives (procurators) and police about relevant psychological disciplines. Preponderance of evidence suggest that judges are in most cases just as vulnerable to cognitive illusions as normal population. Judges also suffer from the cognitive blind spot bias, which prevents them from being aware of their own vulnerability towards cognitive illusions. The levels of certainty they hold towards their decisions, thus, might be compromised. Key words Law decision-making, cognitive illusions, anchoring heuristic, hindsight bias, confirmation bias, ego depletion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hurych 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hurych 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hurych 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Hurych 90 kB