velikost textu

Pojetí přírodních věd v projektovaných kurikulárních dokumentech vybraných zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí přírodních věd v projektovaných kurikulárních dokumentech vybraných zemí
Název v angličtině:
The Science in Intended Curriculum and Framework Documents in Selected Countries
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Holec, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Id práce:
158787
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPG4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodovědné vzdělávání, kurikulum, standardy, vzdělávací reforma, Anglie, Česká republika, Finsko, Skotsko, Spojené státy americké
Klíčová slova v angličtině:
Science education, curriculum, standards, educational reform, England, Czech Republic, Finland, Scotland, the United States of America
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním cílem této studie je obohatit diskurs v oblasti tvorby projektované formy kurikula přírodních věd v kontextech různých zemí. Studie v rámci výzkumného designu vícepřípadové studie uplatňuje metody obsahových a srovnávacích analýz při hledání odpovědní na položené výzkumné otázky. Empirickou část disertační práce tvoří případové studie Anglie, Finska, Skotska a Spojených států amerických obsahující kontexty vzniku aktuálního kurikula, popis a interpretaci analyzovaných strukturních a obsahových jevů v kurikulu primárního (ISCED 1) a sekundárního vzdělávání (ISCED 2). Z jednotlivých případů kurikul vychází provedená vícepřípadová srovnávací studie, která se zaměřuje na identifikaci a interpretaci společných a rozdílných znaků ve struktuře a obsahu srovnávaných kurikul. Studované dokumenty lze rozdělit na kompetenční a předmětově orientované, přesto každé z kurikul obsahuje prvky obou přístupů. U novějších kurikul se oborový obsah jeví propracovanější nebo alespoň podrobněji vymezený než u kurikul z předchozí dekády. Je možné, že se i v oblasti tvorby kurikula projevuje politický vliv neokonzervativních sil nebo intelektuální vliv tzv. sociálního realismu. Pro všechna kurikula primárního vzdělávání je společné integrované pojetí přírodních věd a důraz na mezipředmětové vztahy. S výjimkou českého kurikula se ve všech zkoumaných kurikulech primárního vzdělávání vedle témat živých systémů uplatňují i témata fyziky a chemie. V přírodovědných kurikulech nižšího sekundárního vzdělávání se kromě amerických přírodovědných standardů projevuje dominance témat z oblasti fyzikálních systémů, kterou tvoří obsahy fyzikálního a chemického vzdělávání. V kurikulech nižšího sekundárního vzdělávání jsou obsahy přírodovědného kurikula členěny do jednotlivých přírodovědných disciplín. Výzkumné dovednosti a důraz na základní gramotnosti jsou integrujícím prvkem zkoumaných kurikul. KLÍČOVÁ SLOVA přírodovědné vzdělávání, kurikulum, standardy, vzdělávací reforma, Anglie, Česká republika, Finsko, Skotsko, Spojené státy americké
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main aim of this study is to enrich the discourse on developing an intended form of the science curriculum in different country contexts. A multi-case study research design uses methods of content and comparative analysis to find answers to the research questions. The empirical part of the thesis consists of single case studies of England, Finland, Scotland and the United States of America containing contexts of the current curriculum development, description and interpretation of analysed structural and content phenomena in the curriculum of primary (ISCED 1) and secondary education (ISCED 2). Based on the single case studies of curricula, a comparative multi-case study is conducted, which focuses on the identification and interpretation of common and different features in the structure and content of the curricula to be compared. The studied documents can be divided into competency- oriented and subject-oriented curricula, nevertheless, each curriculum contains elements of both approaches. The subject content of the contemporary curricula seems to be more elaborated or at least more detailed than in documents of the previous decade. It is possible that even in the field of curriculum development there is political influence of neoconservative forces or an intellectual influence of so-called social realism. For all primary education curricula, an integrated concept of science education and an emphasis on interdisciplinary teaching and learning are applied. Except for the Czech curriculum, the topics of physics and chemistry are included in all curricula of primary education in addition to the themes of living systems. Except for American science standards, the science curricula of lower secondary education show the dominance of topics in the field of physical systems, consisting of the contents of physical and chemical education. In the curricula of lower secondary education, the content of science education is divided into particular scientific disciplines. Scientific research skills and an emphasis on basic literacies are an integrating element of the curricula examined. KEYWORDS Science education, curriculum, standards, educational reform, England, Czech Republic, Finland, Scotland, the United States of America
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Holec, Ph.D. 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Holec, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Holec, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Holec, Ph.D. 778 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 530 kB