velikost textu

Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury
Název v angličtině:
Infant mortality in the Czech Republic and Europe: trends and patterns
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Magenheimová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Id práce:
158730
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kojenecká úmrtnost, Česká republika, evropské státy, tabulky kojenecké úmrtnosti, pohlaví, legitimita, porodní hmotnost, dekompozice, shluková analýza
Klíčová slova v angličtině:
infant mortality, Czech Republic, European countries, tables of infant mortality, sex, child-legitimacy, birth weight, decomposition, cluster analysis
Abstrakt:
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury Abstrakt V této diplomové práci je zhodnocen vývoj kojenecké úmrtnosti v České republice v letech 1950– 2016 pomocí podrobnějších ukazatelů kojenecké úmrtnosti. Pro získání přesného významu kojenecké úmrtnosti pro prodlužování naděje dožití při narození v České republice a vybraných evropských státech je zařazena dekompozice mezi ukazateli úmrtnostní tabulky. Dále jsou porovnány vybrané evropské státy prostřednictvím shlukové analýzy dle ukazatelů kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození podle pohlaví. V závěru je provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví, porodní hmotnosti a legitimity pro Českou republiku. Klíčová slova: kojenecká úmrtnost, Česká republika, evropské státy, tabulky kojenecké úmrtnosti, pohlaví, legitimita, porodní hmotnost, dekompozice, shluková analýza
Abstract v angličtině:
Infant mortality in the Czech Republic and Europe: trends and patterns Abstract This Master’s thesis addresses the development of infant mortality in the Czech Republic between the years 1950 and 2016 using more detailed indicators of infant mortality. To evaluate the impact of infant mortality rate, on the lengthening life expectancy at birth in the Czech Republic and selected European countries, a decomposition of life tables is included. Selected European countries are then compared with the use of cluster analysis, based on infant mortality indicators and life expectancy at birth by sex. Finally, an analysis is made on the basis of infant life tables which are calculated by sex, birth weight and legitimacy for the Czech Republic. Keywords: infant mortality, Czech Republic, European countries, tables of infant mortality, sex, child-legitimacy, birth weight, decomposition, cluster analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Magenheimová 7.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Magenheimová 4.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Magenheimová 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Magenheimová 395 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 438 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 153 kB