velikost textu

Přenositelnost transformace ICT výuky na 2. stupni ZŠ v Anglii do českých podmínek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přenositelnost transformace ICT výuky na 2. stupni ZŠ v Anglii do českých podmínek
Název v angličtině:
Portability of transformation of lower secondary ICT education in England into the Czech conditions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Strnad
Vedoucí:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Oponent:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Id práce:
158596
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — informační a komunikační technologie (N AJ-IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přenositelnost, Computing, kurikulum, ICT, Anglie
Klíčová slova v angličtině:
portability, Computing, curriculum, ICT, Anglie
Abstrakt:
Přenositelnost transformace ICT výuky na 2. stupni v Anglii do českých podmínek NÁZEV: Bc. Michal Strnad AUTOR: Katedra informačních technologií a technické výchovy KATEDRA: Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. VEDOUCÍ PRÁCE: Předmětem diplomové práce je zkoumání výuky informaticky zaměřených předmětů na ABSTRAKT: 2. stupni základních škol v Anglii jako vzoru pro případnou transformaci výuky ICT na základních školách v České republice. Práce se zaměřuje na přenositelnost prvků anglické výuky Computing do českých podmínek a snaží se identifikovat především bariéry implementačních procesů. Práce si klade za cíl přinést nové podněty ke změnám v českém kurikulu ICT, které se zakládají na zkušenostech s výukou informatických předmětů v Anglii. Teoretická část práce sestává z analýzy a komparace kurikulárních dokumentů ČR a UK a ze studia odborné a publicistické literatury. Empirická část využívá dotazníkových setření obracejících se na české a anglické odborníky výuky informatických předmětů, dále rozhovorů s anglickými učiteli a pozorování výuky na anglických sekundárních školách. Na základě výsledků v obou částech práce jsou navržena doporučení pro změny vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV. přenositelnost, Computing, kurikulum, ICT, Anglie KLÍČOVÁ SLOVA:
Abstract v angličtině:
TITLE: Portability of transformation of lower secondary ICT education in England into the Czech conditions AUTHOR: Bc. Michal Strnad DEPARTMENT: Department of Information Technology and Technical Education SUPERVISOR: Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. ABSTRACT: This thesis deals with teaching Computing subjects at secondary schools in England as a model for transformation of teaching ICT at schools in the Czech Republic. The thesis focuses on the portability of aspects of teaching Computing to the Czech environment and endeavours to identify the possible barriers to implementation processes. The aim of the thesis is to bring new stimuli for changes in the Czech ICT curriculum that are based on the experience of teaching ICT and Computing in the UK. The theoretical part of the thesis consists of the analysis and comparison of the Czech and British curricular documents and the study of academic and journalistic texts. The empirical part uses questionnaires focused on opinions of Czech and English experts on teaching ICT or Computing. It also uses interviews with English teachers of Computing and observations of Computing and ICT lessons at English secondary schools. Based on the results of both parts of the thesis, several recommendations for changes in the ICT study program in Framework Educational Program (RVP ZV) are made. KEYWORDS: portability, Computing, curriculum, ICT, England
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Strnad 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Strnad 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Strnad 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 386 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 444 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB