velikost textu

Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb
Název v angličtině:
Structural studies of rat NK cell receptor NKR-P1B and its ligand Clrb
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Skořepa
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Id práce:
158454
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
NK buňky, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Klíčová slova v angličtině:
NK cells, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Abstrakt:
ABSTRAKT NK buňky vykazují unikátní schopnost rozeznávat a způsobit smrt nádorových, či virem infikovaných buněk bez předchozí senzitizace antigenem. Jejich funkce je regulována vyváženými signály indukovanými aktivačními a inhibičními povrchovými receptory při interakci s ligandy cílové buňky. To může být ilustrováno na potkaním receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb, které hrají mimo jiné zásadní roli v odpovědi NK buněk na infekci potkaním cytomegalovirem (RCMV). Během infekce RCMV cílová buňka snižuje expresi ligandu Clrb a tím snižuje inhibiční signál přenášený skrze NKR-P1B do NK buňky, to v ideálním případě vede k aktivaci NK buňky a lyzi infikované buňky. Nicméně, RCMV obsahuje gen pro falešný povrchový receptor – RCTL, který napodobuje Clrb, a tak napomáhá úniku před imunitní odpovědí NK buněk. Zatímco tato úniková strategie byla zaznamenána v kmeni potkanů WAG, ukázalo se, že NKR-P1B homolog z potkaního kmene SD váže pouze Clrb a nerozeznává RCTL. Díky tomu je SD kmen méně citlivý k infekci RCMV. Tato práce si klade za cíl poodhalit molekulární základ NKR-P1B:Clrb receptor- ligandového rozeznávání, přičemž vychází z našich dřívějších úspěšných výsledků získaných pro lidský NKR-P1:LLT1 receptor-ligandový pár. Ukázalo se, že pro následnou krystalizaci NK buněčných receptorů a jejich ligandů je nejvýhodnějším rekombinantním expresním systémem produkce rozpustných extracelulárních domén těchto proteinů v transientně či stabilně transfekované HEK293S GnTI- lidské buněčné linii, jež poskytuje homogenní N-glykosylaci. Pro zvýšení výtěžku exprese rekombinantních proteinů byl optimalizován transposonový doxycyklinem indukovatelný savčí expresní systém piggyBac v HEK293S GnTI- buněčné linii, a to za použití konstruktu pro rozpustný Clrb jako cílového proteinu. KLÍČOVÁ SLOVA NK buňky, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Natural killer (NK) cells are an intensively studied part of immune system possessing unique ability to recognize and induce death of tumor and virus-infected cells without prior antigen sensitization. Their function is regulated by a fine balance of signals induced by multiple activating and inhibitory cell surface receptors and their interaction with the ligands present on the target cell. This can be illustrated on the homodimeric rat inhibitory receptor NKR-P1B and its ligand Clrb which play, besides other things, crucial role in the immunological response of NK cells to the infection with rat cytomegalovirus (RCMV), one of the most studied NK cell function model in rat model organism. During RCMV infection the target cell downregulates cell surface expression of Clrb, thus decreasing inhibitory signal transmitted through the NKR-P1B receptor to the NK cell, which would ideally lead to NK cell activation and lysis of the infected cell. However, RCMV carries a gene for “decoy” surface receptor – RCTL that mimics Clrb and thus helps to escape the immunological response of NK cells. Moreover, while this escape strategy was demonstrated in the WAG rat strain, it has been shown that the NKR-P1B homologue from SD rat strain binds only Clrb and does not recognize RCTL. Thus the SD rat strain is less susceptible to the RCMV infection. This research aims to elucidate the molecular basis of the NKR-P1B:Clrb receptor-ligand recognition and is based on our previous successful results with homologous human NKRP1:LLT1 receptor-ligand pair. For protein crystallization of NK cell receptors and ligands, it was found out that the best recombinant expression system for production of soluble extracellular domains of these proteins is transiently or stably transfected HEK293S GnTI- human cell line possessing homogeneous N-glycosylation profile. To increase the yield of recombinant proteins, we have optimized transposon-based doxycycline inducible mammalian cell expression system piggyBac within HEK293S GnTI- cell line using Clrb soluble expression construct as the target protein. KEY WORDS NK cells, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Skořepa 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Skořepa 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Skořepa 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB