velikost textu

Enkapsulace doxorubicinu a ellipticinu do apoferritinových nanočástic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Enkapsulace doxorubicinu a ellipticinu do apoferritinových nanočástic
Název v angličtině:
Encapsulation of doxorubicin and ellipticine into apoferritin nanocarriers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Wilhelm
Vedoucí:
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Oponent:
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Id práce:
158360
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Nádorové onemocnění je druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR, hned po kardiovaskulárních chorobách. Relativně nový a velice se rozrůstající vědní obor nanomedicína přinesla nový náhled na možnosti studia národového onemocnění pomocí nanotransportérů. Uložení léčiva do nanotranspotéru může zlepšit vlastnosti a distribuci cytostatika, zejména snížit vedlejší účinky daného cytostatika na okolní zdravou tkáň. Tato práce studovala nanotransportér apoferritin (apo- forma ferritinu) jako velice slibného kandidáta pro klinické využití. Studována byla optimalizace přípravy apoferritinových nanotransportérů se dvěma různými cytostatiky – doxorubicinu a ellipticinu. Dále byl podrobněji charakterizován apoellipticin z hlediska jeho fyzikálně – chemických vlastností (stabilita a velikost). Získané výsledky ukazují slibný potenciál pro klinické použití apodoxorubicinu i apoellipticinu. Klíčová slova protinádorová léčiva, doxorubicin, ellipticin, nanomedicína, nanočástice, apoferritin
Abstract v angličtině:
Abstract: Tumor disease is the second most common cause of death in the Czech Republic, right after cardiovascular diseases. The relatively new and growing science field of nanomedicine brought a new insight into the possibilities of studying the tumor diseases with nanotransporters. The encapsulation of the drug into the nanotransponers can improve the properties and distribution of the cytostatics, in particular to reduce the side effects of the cytostatics on the surrounding healthy tissue. This work studied nanotransporter apoferritin (apo-form of ferritin) as a very promising candidate for the clinical use. Optimization of the preparation of apoferritin nanotransporters with two different cytostatics – doxorubicin and ellipticine was studied. Furthermore, apoellipticine was characterized in more detail in terms of its physicochemical properties (stability and size). The results obtained show promising potential of these nanocarriers for the clinical use. Key words anticancer drugs, doxorubicin, ellipticine, nanomedicine, nanocarriers, apoferritin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Wilhelm 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Wilhelm 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Wilhelm 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Marek Wilhelm 245 kB