velikost textu

Kolektivní vyjednávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní vyjednávání
Název v angličtině:
Collective bargaining
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Kavan
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Id práce:
158221
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva
Klíčová slova v angličtině:
collective bargaining, collective agreement
Abstrakt:
Rigorózní práce Kolektivní vyjednávání Mgr. David Kavan Abstrakt Práce pojednává o kolektivním vyjednávání, jak je dnes (práce vychází ze stavu ke dni 1. září 2014) chápáno a vymezeno platným českým právem. Toto chápání a vymezení je porovnáno s pojetím kolektivního vyjednávání dle dokumentů mezinárodního práva. Pozornost je dále věnována právní úpravě kolektivního vyjednávání a právních institutů pro kolektivní vyjednávání významných, jak je nalézáme v českém vnitrostátním právu, v mezinárodním právu a v pramenech práva evropského. Autor pojednává o subjektech kolektivního vyjednávání a o úrovních, na nichž kolektivní vyjednávání probíhá, a zabývá se procesem kolektivního vyjednávání jako takovým a postupy, které v jeho rámci probíhají. Předmětem pozornosti autora je také kolektivní smlouva jako typický a nejvýznamnější výsledek kolektivního vyjednávání. V závěru se pak práce soustředí na situaci, kdy strany kolektivního vyjednávání nejsou schopny dosáhnout shody o kolektivní smlouvě, a na právní prostředky nabízející se k jejímu řešení.
Abstract v angličtině:
Rigorózní práce Kolektivní vyjednávání Mgr. David Kavan Abstract The thesis deals with the collective bargaining as it is nowadays (the thesis reflects the status as of September 1, 2014) understood and regulated by the Czech law. This understanding and regulation has been compared to the understanding of the collective bargaining under the documents of the public international law. The thesis focuses on the legal regulation of the collective bargaining and of other legal issues that are of importance for the collective bargaining as they can be found in the Czech national law, in the public international law and in the sources of the European law. The author has been dealing with the persons and entities that are concerned by or involved in the collective bargaining and with the different levels the collective bargaining can take place at. He has been describing also the procedure of the collective bargaining and the proceedings that apply within its framework. The author has been concentrating on the collective agreement as well, as it is the typical and most important outcome of the collective bargaining. At the end the thesis focuses on the situation where the parties to the collective bargaining are not able to reach their consensus on the collective agreement and on the legal instruments they can use to solve the situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Kavan 953 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Kavan 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Kavan 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 433 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB